Til Miljøstyrelsen

 

 

5. september 2014

 

 

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, fremsender hermed vore kommentarer til Miljøtilstands-rapporten og den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse.

 

 

DANVA har som udgangspunkt ingen kommentarer til de fremlagte resultater, der i det store og hele afspejler den tilgængelige viden. Vi vil dog pointere, at vi ser et stort generelt problem som følge af mange års nedskæringer på moniteringen af vandmiljøet. På grundvandsområdet moniteres der i dag for væsentligt færre stoffer og analysefrekvensen er ligeledes nedskåret. For så vidt angår den kemiske tilstand i vandløb er der stort set ingen tilgængelig viden for de seneste fem år.

 

 

Dette har en række uheldige konsekvenser for vores viden om tilstanden i specielt grundvand og vandløb. I dag afspejler analyseprogrammerne udelukkende det, som man ved findes i vandmiljøet og ikke som tidligere, hvor moniteringen også havde et element af ”early warning” i forhold til nye stoffer. Der er således en stor risiko for, at vi får et falsk billede af udviklingen, idet man kun kigger på stoffer, hvor der allerede gøres en indsats.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård

 

DANVA