Bekendtgørelsen implementerer dele af det europæiske drikkevandsdirektiv vedtaget 12. januar 2021. Ændringerne omfatter

  • ændring af analyseprogrammerne
  • gennemskrivning af dispensationsbestemmelserne
  • konsekvensrettelser af bekendtgørelse om miljømålinger.

DANVA har ingen bemærkninger til ændring af analyseprogrammerne. Udover justering af pesticidlisten, er de øvrige ændringer en direkte følge af drikkevanddirektivet. Pesticidlisten ændres som følge af resultaterne i Grundvandsovervågningen. Bortset fra et enkelt stof (LM3), der er tilføjet som følge af fund i massescreening 2022, har ændringerne været i høring allerede i oktober 2022, men er endnu ikke implementeret.

Gennemskrivning af dispensationsbestemmelserne

Ændringerne er til dels en direkte følge af direktivet, og til dels et forsøg på at tilpasse bekendtgørelsen til de erfaringer, der er gjort siden den seneste ændring af dispensationsbestemmelserne. Blandt andet er der en vurdering af, hvornår en forurening kan anses som værende ”ny”. Overvejelserne er relevante og hilses velkommen.

Det er dog afgørende for en ensartet anvendelse af regelsættet, at bekendtgørelsen bakkes op med en klar vejledning inden ikrafttræden. Heri bør præciseres, hvordan dispensationsbestemmelserne anvendes, rammer for vurderinger af hvornår en forurening er ubetydelig, forholdet til Vandforsyningslovens §62 og Styrelsen for Patientsikkerheds rolle.

Bemærkninger til enkeltparametre

DANVA har derudover bemærkninger til formuleringerne omkring Microcystin-LR – en indikator på algeopblomstring. I bekendtgørelsesudkastet står der ”kildevand”, denne betegnelse kan give anledning til unødvendige diskussioner og tolkninger. Det bør tydeligt præciseres i bekendtgørelse eller vejledning, at det er en parameter, der henføres til indvinding af overfladevand. I forarbejderne til direktivet fremgår dette klart, ligesom der i den engelske udgave af direktivet ikke henvises til ”kildevand”, men ”sourcewater”.

DANVA har ingen bemærkninger til konsekvensrettelserne af Bekendtgørelse om miljømålinger.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA