Danske Vandværker og DANVA takker for modtagelsen af høringsmaterialet og vil i det følgende udtrykke vores holdning til ændringerne.

Overordnet ser vi positivt på de foreslåede ændringer, der dels øger sammenhængen mellem relevante lovtekster dels opdaterer direktiverne i forhold til en strømlining af metoder m.m. Desuden inkluderes nye forurenende stoffer i tilknyttede bilag.

Specifikke bemærkninger til de enkelte direktiver:

Vandrammedirektivet

Artikel 8: Positivt med hyppigere statusopgørelser.

Artikel 10: Forslaget lægger op til øget fokus på sammenhængen mellem forskellige direktiver for at forbedre indsatsen mod diffus forurening. Dette er efter vores mening en klar og nødvendig forbedring.

Artikel 15: Bortfald af 3-årsrapporten kan ses som et tilbageskridt i forhold til muligheden for at følge implementeringen af vandområdeplanerne. Vi er dog ikke bekymrede i forhold til den danske situation, hvor den sparede administrative indsats nok kan anvendes bedre.

Annex 8: Tilføjelsen af mikroplastik og antibiotika resistente organismer afspejler den øgede bekymring på området og er derfor nødvendig.

Grundvandsdirektivet

Indledningsvist pointeres det, at grundvandsdirektivet udelukkende omhandler kvalitetsmæssige forhold, mens spørgsmål om kvantitative forhold behandles i vandrammedirektivet. Denne præcisering er nyttig i forståelsen af samspillet mellem direktiverne.

Artikel 6 a: Denne nye artikel stadfæster watch list som en del af direktivet, hvilket vi finder meget positivt og nødvendigt.

Artikel 8: Kommissionen får her en række bemyndigelser til, at fastsætte de nødvendige krav i forhold til nye og eksisterende forurenende stoffer og beregne tærskelværdier. Det er vores opfattelse, at denne bemyndigelse øger muligheden for hurtigt at træffe de nødvendige beslutninger på området, hvilket vi bifalder.

Annex I – Her tilføjes PFAS, lægemidler og non-relevante metabolitter (nrMs), hvilket vi finder relevant.

EQS-direktivet

Som for grundvandsdirektivet er der også her en fornuftig præcisering af direktivet, hvor man fastslår, at direktivet forholder sig til forurenende stoffer i overfladevand.

Artikel 5: Det positive formål er at øge sammenhængen med IE-direktivet

Artikel 8: Her støtter vi også, at Kommissionen får en række bemyndigelser til, at fastsætte de nødvendige krav i forhold til nye og eksisterende forurenende stoffer.

Artikel 8 a: I visse tilfælde er det, efter vores mening ikke nødvendigt at have en meget intensiv monitering for alle stoffer, hvorfor vi støtter forslaget om at muliggøre dette.

Artikel 8 b: Watch list perioden forlænges til 3 år og mikroplastik og antibiotikaresistente mikroorganismer vil fremover kunne optages på listerne, hvilket vi også støtter.

 

Med venlig hilsen

Claus Vangsgård

Seniorkonsulent

DANVA

 

Ida Ruge-Andersen Friis

Politisk chef

Danske Vandværker