Klimakogebog

DANVA udgiver tredje version af den såkaldte Klimakogebog med overblik over metoder til beregning og analyse af eksisterende systemer og af oversvømmelser samt konkrete eksempler på, hvordan klimatilpasning er grebet an flere forskellige steder i Danmark.

I mandags udkom seneste delrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, der dokumenterer, at menneskets udledning af drivhusgasser fortsat stiger, dog nu i et mindre tempo end tidligere.

I forlængelse heraf udgiver DANVA tredje version af “En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer”.

Klimakogebog

Publikationen er en “kogebog”, der beskriver, hvordan danske kommuner og spildevandsselskaber kan arbejde med håndteringen af de oversvømmelsesproblemer, der forventes som effekt af klimaændringerne.

Med klimakogebogen gives et overblik over de metoder, der er til rådighed til analyse af eksisterende systemer og til beregning af effekten af forskellige tiltag mod oversvømmelser, og af de metoder, man kan bruge til analyser af oversvømmelser.

Alle metoder kan bruges til kommunernes og spildevandsforsyningernes detaljerede indsats mod oversvømmelser fra afløbssystemer og vandløb samt til implementering af oversvømmelsesdirektivet for at reducere oversvømmelser ved stormflod.
Sidst men ikke mindst gives der i Appendix til Klimakogebogen eksempler på, hvordan oversvømmelsesproblemer er blevet grebet an i praksis forskellige steder i Danmark.

Første version af Klimakogebogen udkom i 2007. Flere områder i Danmark blev herefter ramt af meget langvarige regnhændelser. Det gav oversvømmelser særligt pga. begrænsninger i afløbssystemet, men også fordi den øvre grundvandsstand stod højt, og vandløb og søer blev fyldt. Hændelserne dengang viste, at der er et behov for, at kommunerne ser på hele vandkredsløbet og ikke blot prioriterer kloaksystemerne, men også de øvrige vandelementer i indsatsen imod oversvømmelser.
Derfor blev Klimakogebogen opdateret i maj 2011. Opdateringen inkluderede dengang beskrivelser af indsatsen imod oversvømmelser fra hav. Metodebeskrivelserne er begrænset til regnvandssystem, vandløb og hav.
Seneste har DANVA bedt projektgruppen bag Klimakogebogen om at opdatere denne på baggrund af erfaringer og baseret på anbefalingerne fra Spildevandskomiteens Skrift 31.