Afløb1

Forslag til revision af byspildevandsdirektivet stiller skarpt på klimaneutralitet, energieffektivitet og -produktion, miljøfarlige stoffer og overløb og udvidet producentansvar, som kan få stor betydning for danskernes sundhed og miljø. Særligt sidstnævnte kan få stor betydning for danske vandselskaber hedder det i DANVAs umiddelbar vurdering af direktivforslaget, offentliggjort 26. oktober 2022.

Den helt store ændring og løft for danske forsyningerne vil være, hvis forslaget om det udvidede producentansvar står stærkt i det endelige direktiv. 

Varm støtte til det udvidede producentansvar

Kommissionen har i udkastet i overensstemmelse med forurener-betaler-princippet introduceret princippet om det udvidet producentansvar, som både den europæiske og den danske vandsektor varmt støtter.  

Princippet er udtryk for en politisk tilgang, hvorefter ”producenter” får et betydeligt økonomisk og organisatorisk ansvar for en evt. forurening, der opstår ved brugen af et produkt.  

EU Kommissionen har i første omgang fokus på kosmetik og medicinstoffer. Disse miljøfremmede stoffer kan være kritiske for menneskers sundhed og miljøet, når de ender i spildevandet.  

Det primære mål vil, i fald af en vedtagelse af foreliggende forslag, være at sikre, at de skadelige stoffer ikke ender i spildevandet, sekundært kan der – efter omstændighederne – overvejes om der skal renses udover de sædvanlige rensemetoder.

Vandsektoren har dog en interesse i, at rammerne for at introducere princippet bliver udvidet.

DANVA vil holde sit pres på den danske regering for at støtte op om princippet om udvidet producentansvar.  

Fokus på rensning for miljøfarlige stoffer

Kommissionen sætter med direktivudkastet endvidere fokus på rensning for miljøfarlige stoffer og krav om monitering for mikroplastik.  

Flere danske spildevandsselskaber er allerede langt med rensning for medicinrester. Dette fokus i direktivet vil allerede nu være med til at drive diskussioner i rensning for miljøfarlige stoffer. 

Kommissionen finder inspiration i Danmark 

Den danske vandsektors intensive arbejde med energieffektivitet og energieutralitet har uden tvivl inspireret EU Kommissionen. Med forslaget vil der komme et EU baseret krav om obligatorisk audit. Det er uklart, om det vil gøre nogen forskel for de danske vandselskaber. 

Genbrug og genvinding af spildevandsressourcer

Kommissionen lægger også op til genbrug af renset spildevand og mere genvinding af ressourcer fra spildevandsslam. Specifikt nævnes her produktion af biogas fra spildevandsslam.  

I Danmark arbejder spildevandsselskaber allerede med en række nye teknologier til ressourcegenvinding fra slam, og senest er der med Ptx teknologien kommet en mulighed for at udnytte renset spildevand i PtX-industrien.

DANVA mener, at det i den sammenhæng er vigtigt, at selskaberne bibeholder friheden til selv at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger. 

Den efterfølgende politiske proces

Der vil nu gå en lang proces i gang med forhandling i EU-systemet hen over 2023, og muligvis vil vi se et vedtaget direktiv i foråret 2024 – inden EU-valget. Der er lagt op til, at der kan være forskellige frister for implementering, afhængigt af emnet, i perioden 2025 og frem mod 2040. 

Vi vil orientere nærmere om direktivudkastet, når der har været tid til at nærstudere og analysere udkastet.