Eureau_corporate_simple_Large.jpg

I 2022 har EurEau måttet arbejde på tværs af usædvanlige udfordringer, i det den russiske invasion af Ukraine i februar 2022 satte en kædereaktion i gang, der medførte tiltag til energireduktion og energieffektivitet for at håndtere følgerne.

Fra 6. til 9. juni 2024 afholdes der valg i Europa. Siden det sidste valg i 2019 har europæerne oplevet revisioner af drikkevandsdirektivet og byspildevandsdirektivet, samt lovgivning om landbrug, kemikalier og lægemidler. Aktuelt er fokus rettet mod vandrammedirektivet, hvor politikerne skal definere ambitionerne for perioden efter 2027, herunder en mulig udvidelse af direktivets rækkevidde til at omfatte vandressourcer.

EurEau offentliggjorde den 15. november i år en omfattende 360° strategi, som har til formål at styrke de europæiske vandselskaber på alle fronter. Dette initiativ er afgørende, da Europa er afhængig af pålidelig og ren vandforsyning til overkommelige priser.

I EurEaus vision opfordres der til, at EU prioriterer følgende elementer:

Vand skal have en næstformand i EU

En af EurEaus hovedprioriteter er at styrke vandets politiske stemme ved at indføre en næstformand i EU med ansvar for vand. Dette skal ledsages af stærk og effektiv koordination af vandrelaterede emner på alle administrative niveauer i medlemsstaterne, for at fremme forandringer i Europas vandsektor, stimulere innovation, og sikre sektorens evne til bl.a. energilagring og -produktion samt genanvendelse af næringsstoffer og råmaterialer, i overensstemmelse med målene i European Green Deal.

Forbedret beskyttelse af vandressourcer

EurEau ønsker at accelerere indførelsen af strengere kontrol ved kilden i lovgivning om kemikalier, pesticider og farmaceutiske produkter (REACH, farmaceutisk lovgivning og Bæredygtig Brug af Plantebeskyttelsesprodukter (SUR)). Formålet er at forebygge udslip af miljøfarlige stoffer til drikkevandsressourcerne og spildevand, hvilket er den mest effektive måde at sikre vandselskabernes bæredygtighed.

Desuden bør vandrammedirektivet og dets 'datterdirektiver' (Grundvandsdirektivet og Direktivet om Miljøkvalitetsstandarder) indeholde værktøjer til at sikre, at kvalitetsstandarderne for overflade- og grundvand opfyldes, primært gennem kontrol ved kilden.

Klimatilpasning og grøn omstilling

EU bør integrere klimatilpasning i al sin lovgivning. Vandsektorens indsats skal koordineres med andre sektorers grønne omstilling og klimatilpasning. EurEau støtter et ambitiøst klimamål for 2040, som sikrer, at samfundet, inklusive alle industrisektorer og borgere, træffer rettidige beslutninger for at realisere EU's mål om klimaneutralitet i 2050.

Fremme af den cirkulære økonomi

EurEau anbefaler, at man gennem Affaldsrammedirektivet, Slamdirektivet og Gødningsforordningen implementerer en ambitiøs plan for udnyttelse af næringsstoffer. Dette, sammen med en styrkelse af kildekontrol, cradle-to-cradle design og miljømærkning, vil styrke den cirkulære økonomi i Europa.

Kostægte vandpriser og producentansvar

EurEau arbejder frem mod valget og sandsynligvis også derefter for at sikre, at europæiske vandpriser bliver kostægte og reflekterer værdien af vandydelser. Derudover bør øget EU- og national finansiering samt en fuld implementering af forurener-betaler-princippet (f.eks. gennem udvidet producentansvar) finansiere nødvendige ændringer i sektoren, samtidig med at vandpriserne holdes overkommelige.

Cybersikkerhed og leveringssikkerhed

EU-lovgivningen bør styrke vandselskabernes robusthed på både fysisk og virtuelt niveau. Dette omfatter beskyttelse af følsomme data for at forebygge ondsindede handlinger, beskytte folks sundhed og miljøet. Beskyttelsen af følsomme oplysninger og forstærkning af cybersikkerhed er mere relevant end nogensinde. Det er derfor også vigtigt at beskytte følsomme data, indskrænke offentlig adgang til oplysninger om vand- og spildevandsanlæg, samt sikre vandselskabernes energiforsyning og råmaterialer.