COLOURBOX16459528.jpg
Billede: Colourbox

Husstandens vandudgift falder. I 2021 udgjorde prisen for vand og spildevand kun knap 1,4 %. Det er et lille fald i forhold til 2020, og prisen er dermed endnu længere langt fra FN's anbefalinger om, at prisen for vand og spildevand ikke må være større end 5% af en husstands indkomst.

I 2022 var vandudgiften 5.738 kr. for en gennemsnitlig husholdning på 2,11 personer med et gennemsnitligt årligt vandforbrug på 76,99 m3. Det er et fald i forhold til de foregående år.

Fald i vandforbrug

Faldet afspejler, at vandforbruget er reduceret med knap 5 %, men det dækker også over, at vandprisen er steget mindre end nettoprisindekset, som de foregående års vandudgifter er reguleret med.

Det vil sige, at hvis vandudgifter i 2022-priser var beregnet ud fra prisstigningen på vand, så ville forskellen mellem 2022 og de resterende år være mindre.

EN HUSSTANDS ÅRLIGE FORBRUG – UDVALGTE KATEGORIER

Andel af en families forbrug

Gns. pr. hustand

2020 2021

Tandlæge

0,82 %

0,91 %

Renovation

0,88 %

0,86 %

Fastfood, takeaway

1,37 %

1,81 %

Drikkevand og spildevand

1,41 %

1,38 %

Telefoni of internet

1,78 %

1,82 %

Benzin og diesel

1,85 %

2,37 %

Elektricitet

2,06 %

2,36 %

Tøj

3,58 %

3,61 %

Fjernvarme

3,16 %

4,23 %

Forsikringer

4,99 %

6,06 %

Data fra Statistikbanken.dk/FU02 – data for 2021. Tabellen dækker en gennemsnitsfamilie med et forbrug p. 318.706 kr. i 2020 og 333.341 kr. i 2021.

Se vandpriserne i Danmark

5 % af husstandsindkomst

FN’s Udviklingsprogram (UNDP) anbefaler, at maks. 3 % af bruttoindkomsten for en husstand må anvendes til rent drikkevand og maks. 5 % af bruttoindkomsten må anvendes til den samlede udgift for drikkevand og spildevand. I 2021 var en dansk husstands gennemsnitlige bruttoindkomst ifølge Danmarks Statistik (FU09) 693.421 kr. Gennemsnitsfamiliens disponible indkomst var 478.729 kr. Gennemsnitsfamilien havde ifølge Danmarks statistik en udgift til vand og spildevand på 4.585 kr. svarende til henholdsvis 0,66 % og 0,96 af bruttoindkomsten og den disponible indkomst

En gennemsnitlig vandpris pr. forbrugt kubikmeter vand i 2022 

Vi opgør en gennemsnitlig pris, som er den pris, en gennemsnitlig husstand betaler ud fra et gennemsnitligt forbrug. På den måde kan vi sammenligne prisen på tværs af selskaber, uanset hvilken prissammensætning det enkelte selskab anvender.

Den gennemsnitlige pris på vand i Danmark i 2022 var 74,53 kr. pr. m3, baseret på en gennemsnitlig husstand på 2,11 person med et gennemsnitligt vandforbrug for husholdningen på 100 liter pr. person pr. døgn. For en husstand med et lille forbrug, f.eks. en enlig, var den gennemsnitlige pris for en kubikmeter vand lidt højere, nemlig 82,79 kr. pr. m3 ved et antaget årligt forbrug p. 50 m3. Gennemsnitsprisen pr. m3 for en familie med 3 børn er noget lavere på grund af et højere forbrug, nemlig 66,16 kr. pr. m3 baseret på et antaget årligt forbrug på 170 m3. Den gennemsnitlige vandpris for et gennemsnitligt forbrug for en gennemsnitlig familie er steget 1,7 % i forhold til sidste år.

Prisen på drikkevand dækker udgifterne til grundvandsbeskyttelse, indvinding og behandling samt distribution og drikkevandskontrol af drikkevandet fra vandværkerne til kunderne. Prisen på spildevand dækker drift og vedligehold, renovering og udbygning af kloaknettet, klimasikring, drift og vedligehold af renseanlæg samt kontrol af, at renset vand overholder udledningskravene.

Hvad består vandprisen af?

Den gennemsnitlige vandpris kan opdeles i henholdsvis drikkevandsselskabets andel og spildevandsselskabets andel samt moms og afgifter, der dækker over afgift på ledningsført vand og spildevandsafgift.

  • Drikkevandets andel af vandprisen udgør 33,4 % af den samlede gennemsnitlige vandpris svarende til 24,87 kr., hvoraf de 11,34 kr. er moms og afgifter.
  • Spildevandets andel af den samlede gennemsnitlige vandpris er 66,6 %, det svarer til 49,66 kr., hvoraf de 10,48 kr. er moms og afgifter.

Ud af den samlede gennemsnitlige vandpris på 74,53 kr./mgør 18,1 % til drikkevandsselskabet, 52,6 % til spildevandsselskabet, mens 29,3 % gør til staten i form af moms og afgifter.

Fast bidrag og variabelt forbrug

  • Drikkevandsselskabernes indtægter er fordelt på 34 % fra det faste bidrag og 66 % fra det variable forbrug.
  • Spildevandsselskabernes indtægter er fordelt på 13 % fra det faste bidrag og 87 % fra det variable bidrag.

Det er 91 % af vandselskaberne, der anvender et fast bidrag. Det er 65 % af spildevandsselskaberne, der anvender et fast bidrag.