Magnus Heunicke Fotograf Steen Brogaard (2)
Foto: Sten Brogaard

Kommuner og vandværker kræver handling og kommer i et brev til miljøminister Magnus Heunicke, med fem indspark til den kommende PFAS-handlingsplan .

Kære Magnus Heunicke 

Vi står over for store udfordringer med PFAS, som truer vores grund- og drikkevand. Danske Vandværker, DANVA og KL vil gerne bidrage til, at vi får prioriteret opgaven på den bedste måde, i en samlet handlingsplan, og ser frem til at blive inddraget i arbejdet. Nedenfor har vi fem anbefalinger som indspil til en prioriteret og finansieret handlingsplan for PFAS. 

For det første er det afgørende, at der sker en vidensbaseret prioritering af indsatserne. Som hovedaktører bistår vi gerne med vores faglighed, samtidig med at der er behov for ny viden fra relevante forskningsinstitutioner mv. Det betyder ikke, at vi skal vente med at sætte de vigtigste indsatser i gang, i stedet opfordrer vi til at tage udgangspunkt i en kvalificeret risikovurdering.  

For det andet stiller stigende krav fra stat og borgere krav om flere ressourcer og en skarp prioritering for at sikre nødvendig handling. Kommuner og regioner kan ikke med de nuværende midler løfte de opgaver, som der er et pres for gennemføres - fx at tage prøver af jord, vand, græs og dyr, og at undersøge og oprense potentielt forurenede grunde. PFAS i grundvand, spildevand og overfladevand giver ekstra arbejde med kontrol og opsporing af kilder samt nye opgaver med prøvetagning og opfølgning. 

For det tredje skal der sikres en klar og hensigtsmæssig ansvarsfordeling. Indsatser bliver fordyret og forlænget, når en kommune skal bruge ressourcer på at afklare og evt. give påbud til en statslig myndighed (fx Forsvaret), mens ansvaret for forureningen ender hos en tredje myndighed, regionerne. På den måde skubber vi en administrativ byrde rundt, og penge, vi kunne bruge på at løse udfordringerne, bliver brugt på at placere et ansvar. Påbuds- og klagesystemet kan med fordel forenkles, og der bør ses på den økonomiske risiko, en kommune løber, når der meddeles påbud til mulige forurenere. 

For det fjerde er der behov for ny teknologi og viden. Både kommuner og regioner står med en stor opgave med at få kortlagt og oprenset for PFAS, og det er vigtigt, at der investeres i udvikling af ny teknologi, som kan bidrage til en effektiv opgaveløsning, der giver rent grund-, overflade- og drikkevand.   

For det femte er det vigtigt med en koordineret og gennemtænkt kommunikation. PFAS-forurening fylder mere og mere i medierne og skaber frygt hos de berørte borgere. Derfor skal både vandværker, kommuner og regioner have adgang til relevant information, og kommunikation til borgerne koordineres på tværs af myndigheder, med staten for bordenden, når der fx bliver gjort nye fund af PFAS.  

Vi håber, du har tid til at mødes med os for at drøfte ovennævnte anbefalinger.  

Venlig hilsen                                                                                                                 

Susan Münster

Direktør

Danske Vandværker

Birgit S. Hansen

Formand

KL Klima- og Miljøudvalg

Carl-Emil Larsen

Direktør

DANVA