COLOURBOX999433.jpg

På et møde med blandt andre DANVA gjorde miljøministeriet rede for regeringens planer for, hvordan man vil implementere et forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler i BNBO.

Ved et møde i følgegruppen omkring BNBO den 10. oktober 2023, med deltagelse af KL, L&F, Danske Vandværker og DANVA, præsenterede miljøministeriet tidsplanen for et lovarbejde, der skal udmønte den såkaldte akutplan for BNBO. Med et lovforslag i 2024 vil regeringen stoppe erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler indenfor alle BNBO, hvor det ved en risikovurdering er klarlagt, at der kan ske forurening af grundvandet. Herudover fremlagde ministeriet en foreløbig beskrivelse af indholdet i ændringen af vandforsyningsloven.

Lovforslaget træder i kraft sommeren 2024

Lovforslaget kommer i overensstemmelse med regeringsgrundlaget fra december 2022.

Det vil blive sendt i høring primo november og fremsat i Folketinget til politisk behandling i februar 2024 med ikrafttræden den 1. juli 2024.

Overgangsperiode og frivillige aftaler

Efter lovens ikrafttræden vil der være en periode på 6 måneder til indgåelse af frivillige aftaler. Hvis der ikke er indgået en aftale pr. 1. januar 2025, pålægges den ansvarlige kommune udstede et påbud inklusive et tilbud om kompensation.

Klageadgang og retslige skridt

En klage over et påbud, herunder størrelsen af kompensationen, vil ikke få opsættende virkning på sprøjteforbuddets ikrafttræden.
Det vil være muligt for såvel lodsejer som vandværk at klage over den af kommunen tilbudte kompensation, ligesom vandværket skal have mulighed for at rejse en sag ved domstolene, hvor kompensationen er fastsat af taksationskommissionen.

Miljøministeren satte forligskreds udenfor indflydelse

Allerede i juni i år orienterede miljøminister Magnus Heunicke forligskredsen bag pesticidstrategien om, at regeringen ville iværksætte en såkaldt akutplan for BNBO. Danske Vandværker og DANVA, der dengang deltog i det forligskredsmøde, var derfor vidne til, at ministeren derved satte forligskredsen bag den gældende aftale om stop for anvendelse af sprøjtemidler indenfor BNBO udenfor indflydelse.