Unknown 4
Foto: Favrskov Forsyning

Også små- og mellemstore forsyningsselskaber satser på digitalisering, når de vil effektivisere og nå klimamålsætninger. Flere har flyttet sig langt de seneste år. Det gælder bl.a. forsyningsselskaberne i Favrskov og Thisted.

Favrskov Forsyning har sat sig som mål at blive et klimaneutralt forsyningsselskab ved bedre udnyttelse af data og digitalisering. Vurderingen er, at det kan føre en række fordele med sig at måle
langt mere, opsamle data og bruge dem smart. Samtidig skal datamængden afgrænses, så de giver mening i hverdagen. Dvs. der skal fokuseres på de data, der gør nytte. Selskabet vil vise vejen for, at små- og mellemstore forsyninger kan
bidrage til at opnå 2030-målene for vandsektoren, og det skal digitalisering og dataopsamling hjælpe med. Derfor er man i gang med at digitalisere på alle niveauer. ”Digitalisering er afgørende for den vidensopsamling og de optimerede styringsmekanismer, som vi skal have lavet. Vi bygger selvfølgelig ovenpå den styring, vi allerede har, men den skal optimeres, ved at vi bruger data bedre og udbygger opsamlingen med flere målere og sensorer,” siger Sara Funch, der er direktør i Favrskov Forsyning. Selskabet har fokus på datadrevet optimering af energiledelse og sektorkobling, der kan hjælpe med at øge andelen af vedvarende energi. Derfor arbejder man på at udbygge med solceller, machine learning og integration med energimarkederne. Man kigger også på batteriladesystemer og smart devices, så man umiddelbart kan udnytte prognoser fra DMI og fra elmarkedet. Det sidste er for så vidt muligt at bruge strøm, når den er grøn og billig. ”Vi vil skabe en klimaneutral energiforsyning ved brug af solcelleanlæg, batterilagringsteknologier og smarte devices, der drager fordel af prognoser, machine learning, algoritmer, integration med energimarked og gridservices. Med gridservices får vi overblik over forbruget på markedet, så vi kan bruge el, når det er mest fordelagtigt. I andre perioder vil vi stille dele af renseanlæggenes el-effekt til rådighed for elnettet i spidsbelastningsperioder. Så langt er vi dog ikke nået endnu,” siger Sara Funch.

Søger fonde til nye løsninger

Favrskov Forsyning har indgået et samarbejde med IT-virksomheden Frontmatec BIS, der er specialiseret i Business Intelligence (BI). De har også stor erfaring med at programmere og udvikle SCADA-systemer for virksomheder, som opsamler store mængder data, der skal behandles og afgrænses. Frontmatec arbejder på højtryk på at udvikle grundlaget for styring, regulering og overvågning. F.eks. vil man få online data med oplysninger om, hvornår det er smart at pumpe spildevand ind, og hvornår det skal holdes tilbage. Ligesom man ved at læse data kan se, hvis en pumpe bruger for meget strøm og yder for lidt. ”Det er en ambitiøs målsætning, og der er behov for innovation, når der ikke er kendte løsninger. Vi ved også, at det hele ikke kan finansieres via vandtaksterne. Derfor søger vi fonde for at få nogle løsninger ind, som er lidt smartere, men som ikke i første omgang er en naturlig del af en spildevandsforsyning. Det kan de jo blive, når vi har vist, at de virker og er med til at effektivere og skabe et grønnere selskab,” siger Sara Funch.

Data skaber stor værdi i Thisted

Thisted Vand arbejder også hen imod at blive klimaneutral og planlægger centralisering af sin spildevandsstruktur indenfor de kommende år. I forhold til fremtidens styring af renseanlæg og ledningsnet samt reduktion af lattergas og CO2 vil benyttelse af data, machine learning og AI til intelligent styring spille en stor og afgørende rolle. Det nordjyske vandselskab har de seneste fire år arbejdet målrettet på at styrke digitaliseringen. Man ser det som vejen frem til at effektivisere og nå klimareduktioner. Et af de vigtigste værktøjer er Business Intelligence, som gør, at man kan arbejde smartere og hurtigt skabe overblik og resultater. I Business Intelligence-systemet arbejdes med alle forsyningens data fra de forskellige IT-systemer – bl.a. driftsdata, økonomi, målerdata, GIS og elforbrug fra elnettet. Forsyninger opsamler store mængder data, og det handler om at vælge de data ud, som skaber værdi at arbejde med. ”Vi bruger systemet til at koble tekniske og økonomiske data sammen på tværs og køre tal sammen på nye måder. Det giver ny indsigt. Ledelsesmæssigt giver adgangen til online data et vigtigt og hurtigt overblik. Driftsafdelingen kan bruge data til optimering og effektivisering af driften, fordi de kommer på forkant af alarmer. F.eks. hvis der er pumper, som bruger meget el pr. driftstime eller pr. pumpet m3, eller der bruges for meget strøm til iltningsprocessen. Er der uregelmæssigheder, kan vi sætte meget hurtigere ind end tidligere og minimere driftsforstyrrelser. Det sparer tid og penge, og det øger forsyningssikkerheden. Data kan også bruges til optimering af planlægning og vedligeholdelse i driften. Tilsvarende kan projektafdelingen have gavn af at arbejde med data bl.a. i forhold til lokalisering af uvedkommende vand, så vi får valgt de investeringer, som skaber størst værdi,” siger direktør Helle Korsgaard. Thisted Vand har valgt et Business Intelligence-system fra Microsoft, og selskabets egne IT-folk arbejder med det til daglig. Der er ingen vej uden om at have ansatte, som har den nødvendige IT-viden, og derfor er den administrative side blevet styrket. I dag er anvendelse af data og Business Intelligence blevet en integreret del af hverdagen for hele organisationen, og der efterspørges løbende nye måder at sammenkoble data på. ”På drikkevandssiden har vi 850 km ledningsnet. Det er meget efter danske forhold, og vi bruger dataopsamling aktivt til at overvåge det. Det hjælper med at reducere vandtab, fordi vi hurtigt finder frem til utætheder,” siger Helle Korsgaard.