Ellen Og Carsten Close

Det går alt for langsomt med en helhedsplanlægning af rent drikkevand og stigende vandmasser. Der er derfor behov for, at vi speeder op, og at staten tager det myndighedsmæssige ansvar for den nationale vandressource i Danmark på sig.

Danmark har vilde, alvorlige problemer med forvaltningen af vand. Vi har i over 30 år arbejdet på at få den nødvendige beskyttelse af det grundvand, vi skal bruge til at drikke. Samtidig buldrer klimaforandringerne derudaf med hvad deraf følger af vandmasser, som medfører oversvømmelser og ødelæggelser, der er svære at håndtere.

Det står efterhånden klart for de fleste, at det går for langsomt med løsningerne på vandproblemerne, og at vi er ved at komme for langt bagud. Over halvdelen af drikkevandsboringerne er påvirket af pesticider og kemikalier, hvorfor der er behov for at gøre større sammenhængende arealer til sprøjte- og kemikaliefrie grundvandsparker. Samtidig kæmper grundejere spredt ud over det meste af landet med klimarelateret vand. Det højtstående grundvand har flere steder forårsaget vand i stuer eller kældre. Kampen mod skimmelsvamp og vandskader føres med pumper, sandsække og drømme om omfangsdræn, der dog ikke løser problemet.

Overordnet statslig vandforvaltning

DANVA mener, at vandet styres bedst fra oven. Derfor skal staten oprette en overordnet, myndighed, som har ansvaret for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning. Kommunerne skal være myndighed på lokalt niveau og samarbejde med statens vandressourcemyndighed. Den løsning vil kunne gøre det nemmere at sikre drikkevandet for fremtiden med grundvandsparker og samtidig regulere de vandmasser, der er ødelæggende for byer og samfund.

Den nye, overordnede, statslige vandressourcemyndighed skal sikre, at vandforvaltningen i relation til de store investeringer i fremtidssikring af samfundet med rent drikkevand og klimatilpasningsløsninger ikke styres af hensyn til kommunale og/eller regionale, kortlagte afgrænsninger. Sammen med de berørte myndighedskommuner skal den statslige vandressourceyndighed forvalte opgaven indenfor Danmarks 23 hovedvandoplande, som det er fastsat i vandrammedirektivet. Hovedvandoplande tager nemlig udgangspunkt i hydrologiske forhold.

Store samfundsinvesteringer

DANVAs medlemmer – vandselskaberne - oplever i dag stigende krav fra samfundet til investeringer i løsninger, der på den ene side beskytter grundvandet og på den anden minimerer de skadelige effekter af oversvømmelser. Det handler om samfundsøkonomiske udgifter i en størrelsesorden, som samlet set vil påvirke nationens råderum.

Udsigten til de store investeringer til fremtidssikring af samfundet afføder behov for den nye overordnede myndighed til forvaltning af vandressourcen. Danmark har i modsætning til mange europæiske lande aldrig implementeret en national hydrologisk myndighed.

Vandselskaberne skal tage sig af planlægning, etablering og drift af vandforsyningsanlæg, ressourceanlæg, afledningssystemer og klimatilpasningsanlæg. Vandselskaberne har allerede vist sig som en effektiv motor for at gennemføre projekter til vandforsyning, afledning af spildevand og klimatilpasningsprojekter, det momentum skal vi udnytte.

Vandressourceforvaltningen skal understøttes af en samkøring af de hydrogeologiske modeller (DK-modellen), 3D-terrænmodeller, modeller over søer og vandløb, meteorologiske modeller til nedbørsestimater samt regnmålerdata med den store viden, myndigheder og vandselskaber har om bl.a. veje, forureningskilder, punktkilder, diger, sluser, kanaler og rørsystemer.