Skanderborg, den 21. august 2009

DANVA vil indledningsvist gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar om bekendtgørelsen om prisloftsregulering samt inddragelsen i de løbende drøftelser.

Overordnet er det et meget stort problem, at der mindre end en måned før bekendtgørelsen skal træde i kraft fortsat er så mange uafklarede punkter i prisloftsbekendtgørelsen, at det ikke er muligt at beregne de fulde økonomiske konsekvenser for vandselskaberne af bekendtgørelsens krav.

Den meget komplekse struktur i bekendtgørelsen, sammenholdt med at den skal forstås i sammenhæng med endnu ukendte bekendtgørelser om åbningsbalancer, benchmarking og tilknyttede aktiviteter gør, at konsekvenserne af bekendtgørelsen for vandsektoren som helhed og for de enkelte forsyninger ikke er gennemskuelige.

Det stiller vandselskaberne og deres ejere (kommunerne og forbrugerne) i en urimelig situation. Selskaberne forventes af ejerne at kunne redegøre for deres økonomiske situation både for 2010 og på længere sigt, således at der kan fastsættes takster for 2010, og således at både selskaberne og kommunerne med rimelig sikkerhed kan vurdere, hvilke økonomiske rammer der vil være gældende for de kommende års investeringer. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Konklusionen er, at den foreliggende udmøntning af Miljøministerens beføjelser omkring prisloftsreguleringen ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Det er urimeligt og helt uacceptabelt at presse en så omfattende reform igennem på et grundlag, der håndværksmæssigt ikke er i orden!

Det foreliggende udkast til bekendtgørelse indeholder ikke noget om værdiansættelse af selskabernes aktiver, hvilket er fundamentalt for hele prisloftsreguleringen. Dette punkt har nu været drøftet mellem embedsmandsværket og branchen i mere end 18 måneder, og forligskredsen har ifølge DANVA´s oplysninger udstukket de nødvendige politiske rammer desangående om at anvende midtpunktet for de to diskuterede opgørelsesmetoder.

Det politiske kompromis var gennem dåbsgaven at sikre, at selskaber med ældre anlæg fik et afskrivningsgrundlag, der dels kunne bidrage til at udskyde selskabets skattebetaling dels bidrage til at begrænse behovet for lånefinansiering af investeringer.

I bekendtgørelsen er dåbsgaven omdøbt til starttillæg. Det har ifølge DANVA´s oplysninger aldrig været hensigten, at der skulle føres særligt tilsyn med dette starttillæg. Såfremt det sker og midlerne båndlægges som foreslået vil forligspartiernes politiske hensigt blive omgået. Endvidere vil det som beskrevet i bilag 3, pkt. E, medføre væsentlige problemer i forhold til aflæggelse af regnskaber efter årsregnskabsloven og fastsættelse af skattemæssige åbningsbalancer.

I praksis vil det føre til en nedskrivning af aktivernes værdi med en nedskrivning af de skattemæssige indgangsværdier til følge og tidligere skattebetaling.

Bekendtgørelsen er i sin nuværende form vanskeligt tilgængelig. DANVA vil derfor kraftigt opfordre til, at der fra centralt hold udarbejdes en vejledning med hjælp til forståelsen og administrationen af bekendtgørelsen. En sådan vejledning bør foreligge senest med tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden.

DANVA finder endvidere, at bekendtgørelsen i den forelagte form indeholder talrige forhold, som er voldsomt problematiske og som bør ændres forinden bekendtgørelsen kan betragtes som endelig. De væsentligste af disse forhold er beskrevet i vedlagte bilag 1.

DANVA vurderer endeligt, at reformen kun kan implementeres på en anstændig måde ved, at den bekendtgørelse, der udsendes nu, begrænses til at omfatte reguleringen for 2010.

Der må herefter udsendes en ny bekendtgørelse gældende for 2011 og frem, når der foreligger et tilstrækkeligt gennemarbejdet grundlag.

I tillæg til nærværende skrivelse består DANVA´s høringssvar af et notat med en beskrivelse af væsentlig problemområder samt detailkommentarer anført direkte i i bekendtgørelsen følgende dokumenter.

DANVA har i øvrigt bedt et stort dansk revisionsfirma om at undersøge de regnskabsmæssige og skattemæssige konsekvenser af bekendtgørelsen. Firmaets konklusion er vedlagt som bilag 3. Endvidere har Odense Vandselskab bedt et revisionsfirma om en konkret beregning af, hvad konsekvenserne af prisloftsbekendtgørelsen i den nuværende form bliver for selskabet. Revisionsfirmaets beregning er vedlagt som bilag 4 sammen med Odense Vandselskabs kommentarer.

Det fremgår af beregningerne, at der er stor er stor usikkerhed om, hvordan den underdækning som f.eks. skyldes investeringer og som ikke stammer fra perioden 2003-2005 skal indregnes i prisloftet. Såfremt underdækningen skal afvikles over en kortere årrække vil dette kunne medføre markante prisstigninger for de vandselskaber, som har gennemført store investeringer. Beregningerne viser også, at tidspunktet for hvornår, der er foretaget væsentlige investeringer tilsyneladende kan have væsentlig betydning for hvilket prisloft, der kan opnås. Det fremgår ligeledes af beregningerne, at det betingede investeringstillæg, der kan opnås for 2010, vil være utilstrækkeligt. Endelige er der vedlagt bilag 5-7 vedr. 1:1 omkostninger, det generalle effektiviseringskrav og standard for investeringsplan.

Eventuelle henvendelser om høringssvaret kan rettes til DANVA’s sekretariat ved direktør Carl-Emil Larsen på telefon 2033 8515 eller pr. e-mail, cel@danva.dk

 

Venlig hilsen
Tove Bakke Laursen og Carl-Emil Larsen
DANVA