DANVA, Dansk Vand og Spildevandsforening, vil gerne sige tak for, at vi har fået mulighed for at afgive høringssvar på ”Høring af udkast til forslag til lov om Natur- og miljøklagenævnet og udkast til forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Konsekvenser af lov om Natur- og miljøklagenævnet)”.

Generelle bemærkninger

DANVA er meget betænkelig ved forslaget om at flytte afgørelseskompetancen i klagesager efter vandforsyningsloven til den såkaldte læge sammensætning af klagenævnet (altså hvor nævnsmedlemmerne består af FT-udpegede personer og dommere) i stedet for den sagkyndige sammensætning (hvor der jo sidder folk som har forstand på sagerne) virker stærkt betænkelig. Sagerne handler typisk om konsekvenserne af vandindvinding og her er det altså nødvendigt, at der ved klagesagsbehandlingen indgår nævnsmedlemmer som har forstand på vandindvinding, grundvandsstrømning, påvirkning af vandløb m.m.

Det vil derfor ikke være betryggende for retssikkerheden, hvis disse spørgsmål skal afgøres af lægfolk alene.

Venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA