Skanderborg 2. juni 2009

Modtag hermed DANVA’s kommentarer til dagsordenpunkt 1, IPPC (Baggrundsmateriale tidligere fremsendt 101108, vedhæftet).

DANVA vil gerne understrege bemærkninger fremsendt 101108 og samtidig foreslå en yderligere specificering ift. biologiske behandlingsanlæg og fysisk/kemiske behandlingsanlæg (under Direktiv 91/271), således at disse KUN er inkluderet under direktivets anvendelsesområde, når der alene er tale om bortskaffelsesoperationer.

Uddybende kommentarer

Direktivets definition af nye anvendelsesområder kan rejse tvivl om hvorvidt kommunale renseanlæg (under Direktiv 91/271 af 21. Maj 1991, Byspildevandsdirektivet) er inkluderet under IPPC direktivets anvendelsesområde.

Listen over IPPC virksomheder udvides med bla. anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald (dvs. biologiske behandlingsanlæg, fysisk/kemiske behandlingsanlæg, slaggebehandlingsanlæg, anlæg til forbehandling af affald til medforbrænding og anlæg til behandling af metalskrot):

Annex I, 5.3. Installations for the disposal or recovery of non-hazardous waste as defined in Annex II A to Directive 75/442/EEC under headings D8 and D9, with a capacity exceeding 50 tonnes per day involving the following activities:

(a) biological treatment; and

(b) physico-chemical treatment.

Kommunale renseanlæg har enheder til både (a) biologisk behandling og (b) fysisk-kemisk behandling af slam.

Kommunale renseanlæg er ikke industrivirksomhed og er ikke i dag reguleret under IPPC direktivet. Renseanlæg er reguleret under Byspildevandsdirektivet og Miljøbeskyttelsesloven og inkludering af kommunale renseanlæg eller dele af de kommunale renseanlægs renseenheder, vil resultere i en betydelig ekstra administrativ byrde og i nogle tilfælde store anlægsinvesteringer for danske kommunale renseanlæg. De biologiske behandlingsenheder til slam på kommunale renseanlæg er en integreret del af renseanlægget og har det ene almennyttige formål for øje at rense spildevand.

Det er ikke vores opfattelse at Annex 1, 6.10 på tilstrækkelig vis udelukker kommunale renseanlæg fsva. de biologiske slambehandlingsenheder (under 91/271/EEC), når der sammenholdes med Annex 1, 5.3.

DANVA støtter derfor følgende amendment til annex 1, 5.3:

IED Annex 1, Point 5.3 – Suggested qualification/amendment

5.3. Disposal or recovery of non-hazardous waste with a capacity exceeding 50 tonnes per day involving one or more of the following activities, and excluding activities covered by Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, or activities directly linked and undertaken on sites covered by Directive 91/271/EEC:

(a) biological treatment (disposal only);

(b) physico-chemical treatment (disposal only);

(c) pre-treatment of waste for co-incineration;

(d) treatment of slags and ashes;

(e) treatment of […] metal in shredders.

Justification

The qualification provides clarity that only disposal activities relating to "biological treatment" and "physico-chemical treatment" are to be regulated under the IED.

The amendment thus ensures that recovery activities for "biological treatment" that are not excluded under the Directive 91/271/EEC are not subject to the IED. For example there are sludge treatment facilities relating to compost, co-digestion of sewage sludge with other biodegradable materials, water treatment sludges, and sludge treatment centres that may not be subject 91/271/EEC but will inadvertently captured without the qualification.

Se i øvrigt vedhæftede baggrundsmateriale, tidligere fremsendt 10.11.08. (EUREAU briefing note on IPPCD 080908)