Modtag venligst DANVA’s kommentarer til dagsordenpunkter 1a IPPC og 1d Jordrammedirektivet.

Kommentarer til pkt. 1a, IPPC

DANVA ønsker at henlede opmærksomheden på, at direktivets definition af nye anvendelsesområder kan rejse tvivl om hvorvidt kommunale renseanlæg (under Direktiv 91/271 af 21. Maj 1991, Byspildevandsdirektivet) er inkluderet under IPPC direktivets anvendelsesområde

Listen over IPPC virksomheder udvides med bla. anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald (dvs. biologiske behandlingsanlæg, fysisk/kemiske behandlingsanlæg, slaggebehandlingsanlæg, anlæg til forbehandling af affald til medforbrænding og anlæg til behandling af metalskrot):

Annex I, 5.3. Installations for the disposal or recovery of non-hazardous waste as defined in Annex II A to Directive 75/442/EEC under headings D8 and D9, with a capacity exceeding 50 tonnes per day involving the following activities:

(a) biological treatment; and

(b) physico-chemical treatment.

Kommunale renseanlæg har enheder til både (a) biologisk behandling og (b) fysisk-kemisk behandling af slam.

Kommunale renseanlæg er ikke industrivirksomhed og er ikke i dag reguleret under IPPC direktivet. Inkludering af kommunale renseanlæg eller dele af de kommunale renseanlægs renseenheder, vil resultere i en betydelig ekstra administrativ byrde og i nogle tilfælde store anlægsinvesteringer for danske kommunale renseanlæg. Renseanlæg er allerede i dag reguleret under Byspildevandsdirektivet og Miljøbeskyttelsesloven. De biologiske behandlingsenheder til slam på kommunale renseanlæg er en integreret del af renseanlægget og har det ene almennyttige formål for øje at rense spildevand.

DANVA har gennem foreningens Europæiske brancheforening, EUREAU arbejdet på at få nedenstående bemærkning listet, mhp. at tydeliggøre, at kommunale renseanlæg ikke er inkluderet under direktivets anvendelsesområde fsva. de biologiske slambehandlingsenheder. Det er ikke vores opfattelse at Annex 1, 6.10 på tilstrækkelig vis udelukker kommunale renseanlæg (under 91/271/EEC), når der sammenholdes med Annex 1, 5.3.

Point 5.3. Annex I

This section shall not apply to biological and physico-chemical treatment processes for recovery of non-hazardous waste already covered by Directive 91/271 of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment [OJ ref] and which solely result in treated sludge, as defined in Directive 86/278 of 12 June 1986 [OJ ref Official Journal L 181 , 04/07/1986 P. 0006 - 0012 as a footnote].

Justification

The implementation of the Urban Wastewater Treatment Directive has led to significant environmental improvements, re-inforced by the implementation of the Water Framework Directive, and its Daughter Directives. Therefore applying the IPPC Directive requirements to the other legislation would add another layer of regulation which runs against the principles of Better Regulation and streamlining the legislation. In addition, wastewater treatment activities are not industrial activities.

Kommentarer til pkt. 1d, Jordrammedirektivet

DANVA har tidligere i en dialog med Miljøstyrelsen påpeget konsekvenser af at inkludere afløbsinstallationer i bilag 2 over potentielle forurenende aktiviteter. Foreningen mener dette vil give anledning til en uforholdsmæssig og unødvendig administrativ byrde sat i forhold til den potentielle risiko og at afløbsinstallationer bør slettes i bilag 2, idet aktiviteter fra renseanlæg og afløbsinstallationer i dag allerede er reguleret af Byspildevandsdirektivet, Slamdirektivet og IPPC Direktivet (fsva. slamforbrænding).

Venlig hilsen
Helle Katrine Andersen