Skanderborg den 18. december 2009

Høring af udkast til bekendtgørelse om kommuners indberetninger m.v. efter lov om afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger og om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om elforsyning og i lov om varmeforsyning

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) takker for det fremsendte høringsmateriale.

For det første finder foreningerne det problematisk, at bekendtgørelsens omtale af garantiprovision i § 1 stk. 2 kan opfattes som en legitimering af en sådan opkrævning. Foreningerne er af den helt klare opfattelse, at opkrævning af en sådan garantiprovision/overhead vil være i strid med intensionerne i vandsektorlovens § 16. Ifølge lovbemærkningerne til vandsektorloven er formålet med bestemmelsen netop at sikre, at vandselskaberne har adgang til at opnå billigere lån på baggrund af kommunernes garantistillelse for på den måde at sikre, at de renteomkostninger, der indregnes i vandpriserne belaster disse mindst muligt. I tråd hermed er muligheden for garantistillelse netop åben for alle vandselskaber uanset ejerforhold. By- og Landskabsstyrelsen har givet udtryk for den samme fortolkning i en skrivelse til KL. Derfor bør det tydeliggøres, at indregningen af garantiprovision ikke skal opfattes som provision ifølge vandsektorlovens § 16, samtidig med at det tydeliggøres på rette sted at en sådan provision ikke er tilladt.

Eksemplifikationen i § 1 stk. 2. giver anledning til en anden misforståelse i praksis, som især er tydelig i Forsyningssekretariatets brev til kommunerne af 27. november 2009. Anvendelsen af ordet serviceydelser, der ligger meget tæt op ad begrebet servicefunktioner, giver anledning til den misforståelse, at kommunerne skal modregnes for den betaling, som kommunerne modtager for de services de udfører lovligt i henhold til bekendtgørelsens om kommunernes varetagelse af visse administrative opgaver for visse vandselskaber. Denne bekendtgørelse udtrykker overgangsordningen i vandsektorlovens § 37 om, at kommunerne under visse betingelser kan hjælpe forsyningerne i særlige tilfælde, men at den betaling, der aftales herfor skal fastsættes således, at den svarer til de direkte og indirekte omkostninger, der kan henføres til udførelsen af de pågældende opgaver. Foreningerne antager derfor, at det ikke er meningen med bestemmelsen at bremse adgangen efter vandsektorlovens § 37, men at formuleringen i stedet skal opfattes således, at der skal ske modregning i det omfang, kommunen modtager serviceydelser fra forsyningen, hvor der ikke fuldt ud ydes et vederlag herfor, der svarer til almindelige markedsvilkår. Dette udelukker registreringspligt for de servicefunktioner, som kommunen leverer til forsyningen endda uden fortjeneste qua bekendtgørelsen. Foreningerne vil derfor gerne opfordre til, at man tydeliggør, hvor der sker indregning.

Samtidig bør der indarbejdes følgende undtagelser. Nedbringelse af et vandselskabs gæld til kommunen bør ikke medføre registreringspligt, og der bør derfor undtages herfor - medmindre nedbringelsen sker efter d. 1. januar 2020. Derfor bør bekendtgørelsen koordineres med bekendtgørelsen om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, således at det sker indregning, hvis afviklingen af et mellemværende til kommunen sker efter 1. januar 2020, eller hvis et vandselskabs tilgodehavende hos en kommune, der ikke er betalt inden d. 1. januar 2020 betales efterfølgende. Endvidere bør der anføres en undtagelse for de midler der tilflyder kommunen som del af normal samhandel (i selskabets interesse) med selskabet fx salg af grund og bygninger - under forudsætning af at samhandlen foregår på markedsvilkår. Der skal også ske en koordinering ift. de aktiviteter, som vandselskaberne legalt kan udføre for kommunerne ifølge den kommende bekendtgørelse om tilknyttede aktiviteter.

Endelig bør det overvejes, at definere målestokken for begrebet ” i samme indbyrdes forhold ” i lovens § 2 stk. 4, ligesom man har anvendt bekendtgørelsen til at definere ”uddelinger og vederlag”. I praksis er det således uafklaret om målestokken er vandselskabernes egenkapital opgjort ift. den reguleringsmæssige åbningsbalance eller ift. åbningsbalancen efter årsregnskabsloven. En tilsvarende definition af målestokken findes heller ikke i forbindelse med elforsyning, hvilket har nødvendiggjort afklaring i praksis (pt. pågår således en sag ved Energitilsynet).

Foreningerne skal afslutningsvist opfordre til, at der for god ordens skyld indsættes en ikrafttrædelsesdato på de nye el- og varmeforsyningslovsbestemmelser (nok lig bekendtgørelsens ikrafttræden). Vi vil ligeledes anbefale, at det udtrykkeligt anføres i § 8 stk. 3, at der ikke er formkrav eller krav om revision til indberetning af årene 2007 og 2008. Begge dele er relevante ud fra et hensyn om at mindske muligheden for misforståelser.

Venlig hilsen
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA og Direktør Bent Soelberg, FVD