Vi takker for det fremsendte høringsmateriale sendt pr. mail d. 3. juli 2009 vedr. ”Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere”. Vi har i Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, rundsendt materiale til udvalgte medlemmer, som har haft lejlighed til at kommentere materialet.

Generelt

Der er generelt tilfredshed med, at loven udvides til at omfatte flere af de ledninger, der ofte forefindes ved gravearbejder i veje. Her tænkes specielt på de ledninger, der tjener til afvanding af vejene.

Specielt i forhold til den væsentlige ændring i §3, stk. 2 har vi nedenstående bemærkninger:

I den nuværende lovtekst i §3, stk.2 står der:

Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes ikke ledninger beliggende på søterritoriet, drænledninger eller ledninger, som tjener til afvanding af en vej og er en del af et vejanlæg.

Loven har hidtil undtaget ledninger, som tjener til afvanding af vand.

Med det nye lovtekst forslag til §3, stk. 2 præciseres definitionen af drænledninger samt der tilføjes et nyt begreb ”Vejdræn”.

Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes ikke andre drænledninger end vejdræn som nævnt i stk. 1, nr. 2.

Vi tolker ændringsforslaget således, at formålet er, at få de ledninger, der afjerner vand fra vejene, med i loven, men at holde markdrænledninger m.m. udenfor.

Det er et godt tiltag, men vi mener, at definitionen ”vejdræn” ikke er dækkende for de ledninger, der afvander vand fra vejene.

Termen vejdræn anvendes ofte for ledninger (som ofte er perforerede), der indbygges i eller langs med bundsikringen i forbindelse med vejopbygningen, hvor formålet er at fjerne det vand, der allerede er trukket ned i jorden, for at det ikke skal ødelægge vejens stabilitet.

Vi mangler derfor en mere præcis definering af ”vejdræn” således at det er tydeligt, at de ledninger, der tjener til afvanding af vejene fremover vil blive omfattet af loven. Her tænkes specielt på de ledninger, der opsamler regnvand fra vejene og afleder det lokalt eller de ikke forsyningsejede ledninger, der opsamler og afvander regn, der falder på vejene og afleder det til f.eks. kloakforsyningernes ledningsnet.

Vi mener derfor, at ”vejdræn” skal defineres nærmere eller udvides således, at det er tydeligt, at de omfatter de ledninger, der tjener til afvanding af vejene. Disse kan evt. kaldes vejafvandingsledninger. Se vedhæftede skitse.

Venlig hilsen
Carl Emil Larsen
DANVA