Til Naturstyrelsen
21. maj 2013

Foreningens væsentligste bemærkninger til lovudkastet er beskrevet i dette brev. I vedlagte bilag fremgår uddybende og supplerende bemærkninger.

Væsentlige bemærkninger:

1. I lovbemærkningerne angives, at det forventes, at lempelsen af store vandforbrugeres betaling for spildevandsafledning over en årrække skal hentes ved effektiviseringer i vandselskaberne. DANVA ser det som helt afgørende, at der ikke pålægges vandselskaberne yderligere effektiviseringskrav, så længe vi er midt i en evaluering af den eksisterende økonomiske regulering af vandselskaberne, og at dette derfor afventer revision af den gældende vandsektorlov.

2. Spildevandsselskaberne skal have mulighed for at fastsætte et højere fast bidrag, end det efter gældende regler er muligt. Op til 70-80 % af vandselskabernes omkostninger ved håndtering af spildevand er konstante, og derfor er der behov for at ændre reglerne, så spildevandsbidraget kan fastsættes med en højere fast takst end i dag. I kommuner med meget stor andel af sommerhuse bidrager denne gruppe af vandforbrugere minimalt til spildevandsbetalingen. Det betyder, at øvrige kunder betaler for den kloakering, der sker af sommerhusområderne, og at øvrige kunder også betaler for klimatilpasning for sommerhusejerne.

3. Det justerede betalingsprincip bør afskaffes, da det har en række ulemper. Det giver anledning til mere administration og unødvendige omkostninger for spildevandsselskaberne, fordi de skal opdeles i transport- og renseselskaber, og det er samfundsøkonomisk dyrere, fordi virksomheden skal etablere sin egen ledning til renseanlægget ved siden af det eksisterende kloaknet. Det justerede betalingsprincip favoriserer virksomheder, der mere eller mindre tilfældigt ligger tæt på renseanlæg. Det kan være et problem, hvis spildevandsselskabet ønsker at nedlægge et renseanlæg. Skal spildevandsselskabet så kompensere virksomheden for det økonomiske tab, virksomheden måtte få ved at skulle lede spildevandet til et renseanlæg længere væk eller til spildevandsselskabets kloak? Hvis dette er tilfældet, kan det hindre eller forsinke omlægninger af både kloakker og renseanlæg, selv om omlægningerne kunne være omkostningseffektive og også være en miljømæssig fordel. Det skal også nævnes, at ulemper ved anvendelse af det justerede betalingsprincip har været anvendt som argumentation fra andre aktørers side for at få indført en differentieret betalingsmodel, og derfor giver det ikke mening at fastholde det justerede betalingsprincip med indførelse af trappemodellen.

4. For kommuner, hvor virksomheder med stort vandforbrug udgør op mod 85 % af det samlede vandforbrug, vil indførelsen af trappemodellen kunne give markante prisstigninger for den del af kunderne, der har et vandforbrug på op til 500 m3. DANVA foreslår derfor, at der indføres en dispensationsordning, således at det bliver muligt i visse situationer at indfase trappemodellen over en længere tidshorisont end 5 år.

5. Implementeringen af lovforslaget vil have væsentlige administrative og økonomiske konsekvenser for spildevandsselskaberne. Spildevandsselskaberne har meget forskellige administrative og økonomiske forudsætninger for at implementere lovforslaget. Derfor vil konsekvenserne også variere fra selskab til selskab. Lovforslaget vil som minimum nødvendiggøre ændringer i forbrugsafregningssystemer, betalingsvedtægter og takstblade. Ligeledes vil det give anledning til øget administration at afregne kunderne efter differentierede takster og få afklaret, hvilke kundegrupper, der kun må afregnes på den højeste takst uanset forbrug, og hvilke kundegrupper der skal afregnes efter differentierede takster i forhold til deres forbrug.

6. I forhold til prisloftsreguleringen skal det sikres, at omkostningerne til selve implementeringen af den nye betalingsmodel kan dækkes under prislofterne, og at der ikke rettes effektiviseringskrav mod omkostninger til øget administration heraf. Der er tale om betydelige ekstraomkostninger, der pålægges spildevandsselskaberne ved lov inden for en meget kort tidshorisont. Om nødvendigt bør disse ting sikres ved ændringer i reglerne.

7. Det vil sandsynligvis blive særdeles vanskeligt for mange af spildevandsselskaberne at nå at få differentierede takster på plads til 1. januar 2014.

8. Der lægges op til at ændre lov om betalingsregler for så vidt angår indførelse af en trappemodel og nye regler for særbidrag, men det er nødvendigt at se på hele betalingsstrukturen for spildevand for fortsat at sikre de rette incitamenter, løse klimaudfordringerne og sikre en rimelig omkostningsfordeling. Det er derfor vigtigt, at der snarest muligt bliver taget initiativ til yderligere ændring af betalingsreglerne. Ændring af reglerne for tilslutningsbidrag og indførelse af en ny model for vejbidrag er to væsentlige elementer i den forbindelse.

9. Foruden ovenævnte skal vi gentage, hvad foreningen har påpeget ved tidligere lejligheder. Der er fortsat et stort behov for en systematisk gennemarbejdning af betalingsreglerne på spildevandsområdet. Reglerne er med tiden blevet mere og mere komplekse og uigennemskuelige og giver derved anledning til unødvendig administration og ekstraomkostninger for spildevandsselskaberne. I forbindelse med en gennemarbejdning af betalingsreglerne kunne man med fordel lave rammebestemmelser og retningslinjer for leveringsvilkår for spildevandsselskabernes ydelser til deres kunder lignende regulativerne inden for vandforsyningsområdet.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA