Til Naturstyrelsen
12. august 2014

DANVA har længe ønsket en revidering af de eksisterende regler om særbidrag. Der er behov for klarere og mere entydige regler, herunder at sikre at særbidragsreglerne ikke bruges til skjult erhvervsstøtte. Det foreliggende udkast til bekendtgørelse og vejledning er et væsentligt skridt i den rigtige retning. Men der er nogle store udfordringer med udkastet, som beskrives i det følgende.

Bekendtgørelsen skal suppleres af en vejledning, og det er godt. Desværre er der mange relevante forhold, der ikke er beskrevet – eller utilstrækkeligt beskrevet – i udkastet. Problemet kommer blandt andet til udtryk i vejledningens retningslinjer for beregning af merudgifterne til særbidragspligtige virksomheder. Retningslinjerne er vanskelige at forstå og meget mangelfulde. I vedlagte bilag 1 og 2 omtales andre mangler.

Det er nødvendigt med en landsdækkende definition på, hvad særligt forurenet spildevand er. Minimums-koncentrationer for standardparametre som N, P og COD kunne i den forbindelse være hensigtsmæssige.

Afgørende for vandselskabernes særbidragsordninger er, at der ligger tilstrækkelige og valide data til grund. Vandselskaberne kan ikke få de nødvendige data gennem tilslutningstilladelserne, da de ikke foreligger for mange særbidragspligtige virksomheder. Regelgrundlaget bør tilpasses, således at kommunerne fremadrettet er forpligtede til at sørge for at inddrage hensyn til særbidrag i nuværende og kommende tilslutningstilladelser og til at sende oplysninger om virksomhederne (herunder prøveresultater) til vandselskaberne i forbindelse med udarbejdelsen og den løbende administration af tilslutningstilladelser.

Det skal desuden sikres, at prøver der tages i forbindelse med tilslutningstilladelser og efter aftale mellem et vandselskab og en virksomhed opfylder de kvalitetskrav – herunder kravet om flowproportionale prøver – der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg” fra 2006.

Det kan være vanskeligt for vandselskaberne at nå at implementere reglerne til 1. januar 2015. Vandselskaberne skal nå at revidere eksisterende eller lave nye særbidragsordninger i dialog med relevante virksomheder og kommunen, indarbejde disse i betalingsvedtægten og få dette godkendt i vandselskabernes bestyrelser. Herefter skal kommunen sagsbehandle og godkende betalingsvedtægten. Vi foreslår, at reglerne skal være gældende fra 1. januar 2015 men implementeret senest 1. juli 2015.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA