Til Sikkerhedsstyrelsen
25. juni 2014

Sikkerhedsstyrelsen har sendt udkast til 4 bekendtgørelser (udstedes i medfør af lov om autorisationer for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet) i høring. DANVA takker for høringsudkastet og har følgende bemærkninger og kommentarer til to af bekendtgørelsesudkastene.

Udkast til bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

DANVA bakker op om intensionerne i høringsbrevet om, at personale ansat i serviceselskaber, der er koncern- eller ejermæssigt tilknyttet til et vandselskab, også skal være undtaget fra autorisationskravet - og derfor indskrives i bekendtgørelsen. Desværre indebærer udkastets omskrivning af de eksisterende regler indskrænkninger af de eksisterende undtagelser - med store konsekvenser som fx at selskaberne stort set fratages muligheden for at operere på egne net uden autorisation.

DANVA går selvfølgelig ud fra, at det ikke har været hensigten at lave disse indholdsmæssige ændringer. I det følgende er de problematiske elementer i bekendtgørelsen gennemgået.

1. I udkastets § 2 stk. 1 nr. 1 er muligheden for arbejder på ledninger uden autorisation begrænset til arbejder på og etablering af stikledning på privat grund. Dermed afskæreres vandselskaber fra at lave arbejder på størstedelen af deres eget ledningsnet jf. nedenstående illustrationer. Der er derfor behov for at genindarbejde ledninger i gadeareal, ligesom det kendes fra den nuværende bekendtgørelse. Tilføjelsen af ledninger i gadearealer bør ske i forhold til såvel undtagelserne for vvs-området som for kloakområdet.

2. I såvel udkastets § 2 som § 4 er indsat en ny begrænsning om mindre arbejder. Da vandselskabernes arbejder på og etablering af egne ledninger næppe naturligt kan betegnes som mindre arbejder, bør begrænsningen fjernes, da den ellers er med til at skabe tvivl. Begrænsninger i forhold til arbejdets omgang bør i stedet indsættes i forhold til de enkelte undtagelser, hvor dette er relevant, som det for eksempel kendes fra den nuværende § 2 stk. a nr. 5.

3. Undtagelsen i den nuværende bekendtgørelse § 2 stk. 1 nr. 5 om små og ubetydelige reparations-arbejder på husinstallationer mangler i udkastet til ny bekendtgørelse.

4. Udkastet § 2 stk. 1 er formuleret som ” ansvarlig for vandforsyningsledningen”, der bør stå ”ansvarlig for vandforsyningen”.

DANVA mener på baggrund af ovenstående, at indholdet af de eksisterende bestemmelser i højere grad skal overføres til den nye bekendtgørelse.

Udkast til bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Principielt bemærker DANVA, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, at såvel den praktiske som den teoretiske eksamen også indeholder elementer, der giver eleverne færdigheder indenfor sikring af installationer - især i forhold til fejlkoblinger og tilbagestrømssikringer mellem regnvand, drikkevand og afløbsinstallationer.

Der kan blandt andet henvises til Rørcenteranvisning vedr. tilbagestrømssikring, hvori der findes en oplistning af de mest almindelige risici for forurening af drikkevandet, blandt andet fremgår:

  • Manglende tilbagestrømssikring ved regnvandsanlæg
  • Fast forbindelse mellem drikkevands- og regnledninger
  • Fejlinstallation ved spulearrangementer til spildevand

Sammenholdes dette med det øgede fokus på klimasikring samt genbrug af drikkevand, anvendelse af regnvand mv., finder DANVA det yderst væsentligt, at dette også afspejles i indholdet af den kompetence-givende kloakmestereksamen. Det foreslås derfor, at forureningssikring af/fra installationer tilføjes i opremsningen i § 10 stk. 2 og stk. 3

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA

Vand

Som udgangspunkt er en vandstikledning vandselskabets udenfor skelgrænsen og privat indenfor skelgrænsen. Den private vandstikledning kaldes jordledning (se figur herunder). Jordledningen er en del af vandinstallationen.

 

 

Ifølge Miljøstyrelsens normalregulativer er en stikledning at regne som ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel stophane på ledningen.

Spildevand

Grænsefladen mellem vandselskabets og private kloakstikledninger udgøres som hovedregel af ejendommens skegrænse (se figur herunder). For spildevandsforsyning følger ejendomsbegrebet udstykningslovens ejendomsbegreb, hvorefter en ejendom anses som et fysisk jordareal. Ved etablering af stikledninger vil en spildevandsforsyning alene være forpligtet til at føre stikledning frem til en ejendoms fysiske grundgrænse. Etablering af interne ledningsanlæg til de på matriklen værende bygninger er herefter vandselskabet uvedkommende. Grundejers stikledning er en del af afløbsinstallationen.