Til Transportministeriet
15. august 2014

Trængsel på vejnettet er en aktuel og stor udfordring for samfundet. Det er derfor oplagt, at der kan være behov for justering af det gældende regelgrundlag herunder lov om offentlige vejle. Men DANVA mener, at det foreliggende udkast i nogle henseender ensidigt lægger forpligtelser og byrder over på ledningsejerne. Ud over overvejelser om rimeligheden i dette kan ensidigheden også medføre samfundsøkonomisk dyrere løsninger, som konkretiseret i dette høringssvar og vedlagte bilag. Dele af budskaberne i DANVAs hørings-svar kan genfindes i høringssvaret fra DLF (Dansk Ledningsejerforum), som DANVA bakker op om og har givet input til.

Tilledning af spildevand og overfladevand til veje

Givet udfordringerne med klimatilpasning, finder DANVA det positivt, at § 78 som noget nyt giver mulighed for tilledning af spildevand og overfladevand til veje. Det er dog helt afgørende, at vejmyndighedernes tilla-delse betinges af, at vandselskabet kan give sit samtykke til tilledningen. Hvis ikke der sker denne koordine-ring mellem vejmyndigheden og vandselskabet, risikeres det, at der sker tilledning til kloakker og øvrige spil-devandsanlæg, der ikke er dimensionerede til at modtage denne ekstra vandmængde (se uddybning i ved-lagte bilag). I forlængelse heraf kan nævnes, at der blandt flere vandselskaber og kommuner er et ønske om, at vandselskaber kan være projektejere på klimaprojekter i og på veje og også efterfølgende eje og drive anlæggene. I den forbindelse ønskes der åbnet op for, at vandselskaber i højere grad end de nuværende regler får mulighed for at disponere over arealer på offentlige veje (se også bemærkninger i vedlagte bilag).

Samgravninger

I udgangspunktet kan DANVA tilslutte sig, at samgravninger og fællesgravninger fremmes, som lovforslaget lægger op til. Praktiske årsager herunder ledningstypernes forskellighed mv. kan dog betyde, at samgrav-ning og fællesgravning ikke altid er mulig. I forbindelse med lovforslagets § 75, stk. 1 foreslår DANVA, at en vejmyndighed som minimum forpligtes til at høre en ledningsejer, som myndigheden allerede har givet en gravetilladelse, inden vejmyndigheden eventuelt også giver en anden ledningsejer gravetilladelse.

Bod ved forsinkelse

Bestemmelsen i § 75, stk. 5 om, at vejmyndigheden kan pålægge blandt andre ledningsejere bod ved forsin-kelser, kan med den nuværende udformning risikere at få den modsatte effekt af den tilsigtede om hurtigere færdiggørelse af gravearbejder. Ledningsejere vil få incitament til for en sikkerheds skyld at søge om grave-tilladelser af længere varighed, end de ellers vil have gjort. Det kan medføre, at vejmyndigheden enten ikke vil give tilladelse eller at varigheden af tilladelser i gravetilladelsen generelt stiger. Det kan også give anledning til flere tvister mellem vejmyndighed og ledningsejere med medfølgende bøvl og omkostninger.

Udgifter for vandselskaber i forbindelse med statsveje

Det fremgår af § 86, stk. 3 med tilhørende bemærkninger, at privatretlige selskaber hvor kommunen er medejer eller eneejer herunder kommunalt ejede vandselskaber (omfattende både vandforsyning og/eller spildevandshåndtering), ikke får dækket udgifter af staten, hvis arbejder på en statsvej giver anledning til udgifter for vandselskabet som ledningsejer. Der var ikke opmærksomhed på denne problematik, da vandselskaberne i forbindelse med vedtagelsen af vandsektorloven blev udskilt fra de kommunale forvaltninger ved årsskiftet 2009/2010. Vandselskaberne har således pådraget sig nogle uforudsete ekstraudgifter. For eksempel Silkeborg Forsyning har aktuelt problemet i forbindelse med det omfattende motorvejsbyggeri omkring Silkeborg.

DANVA har siden 2009 gentagne gange, blandt andet i forbindelse med høringen af vejloven i 2012, gjort vejmyndighederne opmærksomme på problemet. Naturstyrelsen har tilkendegivet over for DANVA, at styrelsen ser på problemet i forbindelse med den igangværende evaluering af vandsektorloven. DANVA opfordrer derfor Transportministeriet til at drøfte problemstillingen sammen med Naturstyrelsen. Foreningen mener, at kommunalt ejede vandselskaber enten skal have mulighed for at få godtgjort udgifter ligesom kommunerne, eller alternativt hvis vandselskaberne skal betale udgifterne, at betalingspligten indfases gradvist over en årrække, således at staten og vandselskaberne indledningsvist er fælles om at betale udgifterne.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA