Til Naturstyrelsen
7. november 2014

DANVA mener, det er uhensigtsmæssigt at igangsætte implementeringen af en konteringsvejledning hos de 325 selskaber under vandsektorloven uden at kende resultatet af den igangværende revision af Vandsektorloven. Implementeringen af en konteringsvejledning er et stort arbejde, der først bør sættes i gang, når rammerne for reguleringen af sektoren er fastlagt. En konteringsvejledning bør ikke fastlægges på formodninger om resultatet af de politiske forhandlinger.

Et væsentligt element i udmeldingerne fra politisk niveau i forbindelse med revisionen af Vandsektorloven har været et ønske om administrativ forenkling. Implementeringen af en konteringsvejledning medfører øgede administrative byrder. Flere partier har endvidere i forbindelse med forenkling foreslået en væsentlig forenkling af benchmarkingen. Hvis det besluttes, at benchmarkingen skal forenkles væsentligt, vil konterings-vejledningen i sin nuværende form ikke være relevant.

Der kan herudover nævnes en række usikkerheder omkring den fremtidige regulering af vandsektoren, der påvirker udformningen af en konteringsvejledning. Forsyningssekretariatet nævner i vejledningen usikkerhed omkring 1:1 omkostninger og miljø- og servicemål. I disse tilfælde har Forsyningssekretariatet valgt en løsning baseret delvist på formodning om, at miljø- og servicemål bliver afskaffet og delvist på en model med unødvendigt detaljerede indberetninger, såfremt loven senere bliver ændret. Disse er ikke optimale løsninger. Man kan tilføje flere usikkerheder end dem, Forsyningssekretariatet har forsøgt at tage højde for. Eksempelvis håndtering af husleje under en totex-regulering, størrelse og indhold af tilknyttede aktiviteter, mulighed for fremme af forskning og udvikling herunder teknologiudvikling m.m.

Det skal også nævnes, at implementeringen af konteringsvejledningen til registrering fra 1. januar 2015 ifølge flere selskaber reelt ikke er mulig, da selskaberne får meget kort tid til at implementere vejledningen. Implementeringen af en ny konteringsvejledning er som sagt en omfattende opgave, hvor it-systemer, tidsregistreringssystemer og nye opgørelsesmetoder skal implementeres i organisationen. Derfor har DANVA også tidligere anbefalet, at en eventuel konteringsvejledning skulle foreligge senest i september året forinden implementering. Forsinkelsen i tidsplanen taler yderligere for en udsættelse, hvor man samtidig afventer resultatet af de politiske forhandlinger omkring Vandsektorloven.

Det udsendte høringsudkast fra Forsyningssekretariatet skal dog have ros for at være et grundigt arbejde, hvor der er blevet lyttet til branchens input i forbindelse med selve udarbejdelsen af vejledningen. Når der foreligger et resultat af revisionen af Vandsektorloven, vil det således være relevant at se på, om vejledningen understøtter lovens målsætninger, eller om man politisk har valgt at gå en mere administrativ enkel vej.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA