Til Energistyrelsen
12. maj 2014

Høringssvar – forslag til ændring af bekendtgørelse 891 af 9. oktober 1996

Energistyrelsen har sendt udkast til en ny bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme (målerbekendtgørelsen) i høring hos DANVA.

Da bekendtgørelsen tilsyneladende ikke indeholder større ændringer i forhold til vand- og spildevands-området, skal DANVA alene komme med en enkelt bemærkning.

Bekendtgørelsen åbner mulighed for, at bygninger midlertidigt kan fritages for en eller flere af bestemmel-serne om individuel måling i forbindelse med væsentlige ombygningsarbejder eller udskiftning af måler-system i større bebyggelser. I forbindelse hermed mangler imidlertid en angivelse af, hvorledes forbruget fastsættes i fritagelsesperioden.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA