Til Miljøstyrelsen
28. januar 2014

Ressourceplanen er et godt initiativ og DANVA mener, vandsektoren har en væsentlig rolle. Der er et stort uudnyttet potentiale her. Det gælder både udnyttelse af næringsstoffer (herunder fosfor og kulstof), udnyttelse af varme fra både spildevand og rent vand og produktion af mere ædle energiformer (for eksempel produktion af el og biobrændstof fra spildevandsslam). Vi skal i fremtiden betragte renseanlæg ud fra en mere helhedsorienteret ressourcetankegang under hensyn til både samfundsøkonomi og miljø og bevæge os væk fra silotænkning. Fremtidens renseanlæg skal ud over at producere rent vand også være nettoproducenter af energi.

På det mere konkrete niveau mener DANVA, at planen mangler: 1. Initiativer til at fjerne økonomiske og juridiske barrierer for vandselskabers udnyttelse af fosfor fra spildevandsslam samt 2. Initiativer til at fremme udnyttelse af ledig kapacitet i renseanlæg til at trække ressourcer ud af organisk affald.

1. Initiativer til at fjerne økonomiske og juridiske barrierer for vandselskabers udnyttelse af fosfor fra spildevandsslam

Ifølge udkastets afsnit 8 findes det største potentiale for yderligere udnyttelse af fosfor i spildevandsslam, da der i dag ikke sker en udnyttelse af fosforen i det spildevandsslam, der forbrændes. Side 67 - 68 er nævnt en række initiativer, der skal gennemføres med henblik på en mulig fremtidig udnyttelse af fosfor fra slamasken. DANVA undrer sig over, at der ikke er taget initiativer til at fjerne økonomiske og juridiske barrierer. Særligt når det på side 67 nævnes, at den nuværende prisloftsregulering af vandselskaberne er hæmmende for vandselskabernes økonomiske og juridiske muligheder for fosforudnyttelse.

I høringssvaret fra Vores Rens (tidligere Spildevandscenter Avedøre og Lynettefællesskabet), er der givet konkrete eksempler på den hæmmende effekt af prisloftsreguleringen. Det er et ambitiøst mål at øge genanvendelse af fosfor i spildevandsslam fra 50 – 55 % til 80 % i 2018, jævnfør side 67 i udkastet. Hvis dette mål skal indfris, er det afgørende at gøre op med de juridiske/økonomiske barrierer, der er for fosforudnyttelse for vandselskaberne. Derfor bør der være initiativer herom i planen. Udmøntningen af disse initiativer kunne passende indgå i opfølgningen på den igangværende evaluering af vandsektorloven.

En sidste bemærkning til de foreslåede initiativer er, at de kun lægger op til udnyttelse af fosfor fra asken. Det er også vigtigt med initiativer, der kan vise potentialer ved udvinding af fosfor på anden vis end fra asken. For eksempel anvender Aarhus Vand en teknologi til udfældning af fosfor fra rejektvandet fra slamafvanding.

2. Initiativer til at fremme udnyttelse af ledig kapacitet i renseanlæg til at trække ressourcer ud af organisk affald

Der bliver på side 31 i udkastet nævnt en række fordele ved at indsamle det organiske affald fra dagrenovation og behandle det på især biogasanlæg. Selv om det ikke fremgår af udkastet, gælder disse fordele også de biogasanlæg/rådnetanke, der findes på vandselskabers renseanlæg over hele landet. Der er på mange renseanlæg ledig kapacitet på biogasanlæg/rådnetanke, der med fordel kunne bruges til at trække ressourcer ud af organisk affald. Det er demonstreret, at det kan lade sig gøre af blandt andet Billund Vand A/S – se bilag - som på dette område er blandt de førende i landet.

Her er der dog også juridiske barrierer, idet det gældende regelgrundlag for vandsektoren betyder, at vandselskaber ikke må behandle affald – men kun spildevand - på deres renseanlæg. Affaldsbehandling skal ske i selvstændige selskaber og der må ikke overføres overskud fra affaldsområdet til vandområdet.

Det er DANVAs opfattelse, at tilpasning af reglerne på dette punkt vil gøre det attraktivt for flere vandselskaber at behandle visse typer organisk affald og dermed realisere de økonomiske fordele, der kan være for både vandselskaber og for samfundet. Dette kunne nævnes i planen og udmøntes i opfølgningen på den igangværende evaluering af vandsektorloven, men en tilpasning af reglerne på energiområdet vil også være nødvendig.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA