Til Naturstyrelsen

DANVA høringssvar på udkast til bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt – jeres j.nr. NST-4400-00034

DANVA skal indledningsvist bemærke, at foreningen finder det stærkt bekymrende, at lovforslaget L 86 om afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering og den nu i høring udsendte bekendtgørelse, indeholder mange forhold, hvor forståelsen og sammenspil i love, regler og praksis virker uafklarede og usikre.

Foreningen finder vandselskabernes nye rolle og konsekvenserne af det fremlagte regelsæt så usikker, at nærværende kommentarer alene angår udvalgte forhold. Vi tager forbehold for, at der kan vise sig mange yderligere forhold, hvis regelsættet implementeres i den foreliggende udformning.

Nedenstående punkter er uddybet i det vedlagte bilag, hvor der er også er nogle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastets enkelte bestemmelser.

Finansiering af afdragsordningerne bør ske gennem en statslig fond

DANVA mener, at staten og ikke vandselskaberne bør finansiere de afdragsordninger, der skal hjælpe trængte boligejere. Afdragsordningerne er socialpolitiske foranstaltninger, som det ikke er vand-selskabernes opgave at varetage.

Ved finansiering gennem en statslig fond bredes finansieringen ud, så det undgås – som der lægges op til i udkastene til den kommende lov og bekendtgørelse – at det kun bliver vandkunder i kommunerne med de flest trængte ejendomsejere, som kommer til at bære det tab, der forventes ved finansieringen af afdrags-ordningerne. Et tab der efter Naturstyrelsens beregninger vil kunne blive op mod 400 millioner kr. på landsplan.

Tidsfølge

Det er særdeles vanskeligt at overskue den tidsfølge for påbud, tilbud om afdragsordninger, anlægsarbejder mv., der indføres med bekendtgørelsens regler. DANVA opfordrer til, at tidsfølgen beskrives tydeligere i bekendtgørelsen.

Manglende sikkerhed

Reglerne i udkastene til både lov og bekendtgørelse giver vandselskaberne ringe sikkerhed for dækning af tab ved manglende betaling og rejser flere problemstillinger. DANVA mener, det giver en større grad af sikkerhed, hvis det eksplicit fremgår, at restgælden skal indfris i forbindelse med ejerskifte. Således at en evt. ikke dækket restgæld i sin helhed kan overdrages til SKAT, og der ikke opstår tvivl om forholdene i forbindelse med hushandler.

Misligholdelse og inddrivelse

Der mangler bestemmelser i bekendtgørelsen, som sikrer, at den samlede restgæld på en etableret afdragsordning forfalder i tilfælde af ordningens misligholdelse (manglende betaling af afdrag). Det vil være uhensigtsmæssigt og bureaukratisk at behandle hvert afdrag for sig på en misligholdt ordning. Derfor skal den samlede gæld kunne oversendes til SKAT i tilfælde af misligholdelse, således at såvel vandselskabet som skyldner kan få en endelig afklaring.

Endelig skal DANVA i forhold til inddrivelse påpege, at det er vigtigt, at beløb, der overgives til SKAT, kan inddrives ved lønindeholdelse og ved udpantning. DANVA skal derfor opfordre til, at der skaffes tilsagn fra SKAT herom, eksempelvis på at beløbene efter afdragsordningerne vil være omfattet af punkt 14 i bilag 1.

Ekstraordinære indfrielser

Det bør eksplicit sikres, at indbetaling af ekstraordinære afdrag ikke fra SKATs side anses som overskud på ordningen i det enkelte år og dermed beskattes. Samtidig er det nødvendigt at sikre en sammenhæng mellem kundernes ekstraordinære indfrielse og selskabernes muligheder for at delindfri de underliggende lån.

Kreditaftaleloven

Det fremgår af lovbemærkningerne, at lovforslaget tilsigter at falde udenfor kreditaftalelovens anvendelsesområde. DANVA finder ikke, at en sådan hensigtserklæring er tilstrækkelig. Forholdet til kreditaftaleloven har således indflydelse på flere elementer i regelsættet. DANVA skal derfor opfordre til, at der sker en direkte stillingtagen i regelgrundlaget, så selskaberne kan henvise hertil i tvivlstilfælde.

Kommunale garantier

Det er vigtigt, at de lån, der optages i forbindelse med ordningen, anses som omfattet af lån til investerings-udgiften ved kloakering og rensningsanlæg, således at de jævnfør lånebekendtgørelsen ikke belaster kommunernes låntagning. DANVA opfordrer til, at en specifik tilkendegivelse herom indhentes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Vejledning

Uanset det endelige indhold af reglerne skal DANVA kraftigt opfordre til, at der laves en vejledning, da der er tale om meget komplekse forhold. 

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA