Til Naturstyrelsen
31. august 2015

NST 405-00023 – ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

DANVA har ingen bemærkninger til ændringen af bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, idet vi kan konstatere, at anbefalingerne fra Ref Lab i det væsentlige følges.

Hvad angår bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyninger, hilses tilføjelserne vedrørende fluorstoffer og radioaktive stoffer velkommen.

Derudover har DANVA følgende bemærkninger:

  • Ensretning af sprogbrug – ændringer til vejledning samt bilag om organiske mikroforureninger
  • Opgørelse af analysefrekvens for radioaktive stoffer

Hvad angår det, der i høringsbrevet angives som ”ensretning af sprogbrug” bemærkes følgende, både hvad angår tilføjelserne i bilag 7 om organiske mikroforureninger på vandværket og i vejledningen:

Af ændringen fremgår om aromater og organiske klorforbindelser, at der skal kontrolleres for de anførte stoffer, hvis der vides at være arealer i indvindingsoplandet, som er eller kan være forurenet med de anførte stoffer. Det samme er tilfældet i ændringsforslagene til vejledningen, hvoraf det også fremgår af afsnittet ”stoffer i råvandet.”

De foreslåede ændringer ses som et skifte i administrationen af drikkevandsbekendtgørelsen, som går langt ud over ”sproglige opstramninger”.

Vi ønsker fortsat at anvende det princip, som har ligget til grund for vandkvalitetsbekendtgørelsen, nemlig at analyseprogrammerne tilrettelægges på baggrund af viden om, men ikke nødvendigvis på baggrund af konstaterede forureninger i oplandet, og den sammenkobling mellem myndighedsudøvelsen på jordforurenings- og drikkevandsområdet, der ligger heri, anser vi som meget væsentlig at bibeholde.

I stedet foreslås følgende: ”hvis der vides at være arealer i indvindingsoplandet, som er forurenede, eller der er mistanke om, at de kan være forurenede".

Derudover fremgår det af vejledningen under afsnittet ”stoffer i råvandet”:

  • At hvis der indenfor indvindingsoplandet ikke er viden om forureninger, kan der som en engangforeteelse kontrolleres for de mest almindelige organiske forureninger som fx aromater og organiske klorforbindelser.

Denne formulering bør udgå helt af vejledningen – dels er det vanskeligt at sige noget om, hvad de mest almindelige forureninger er – især hvis der ikke er viden om forureninger. Baggrunden for analysebilagene i vandkvalitetsbekendtgørelsen er netop, at de mest almindelige forureninger er indeholdt i basisprogrammerne.

Dels må det forventes, at indvindingsoplande for almene vandværker er kortlagt i forbindelse med indsatskortlægningen, og at myndighederne har mulighed for at skaffe yderligere overblik over arealanvendelsen ved brug af de offentlige registre. På den baggrund forventes den angivne passus i vejledningen kun at finde anvendelse, når der etableres nye kildefelter, hvor der ikke findes kortlægninger i forvejen. Dette bør fremgå af tilføjelserne.

I den sidste del af bekendtgørelsen er tilføjet analysefrekvenser for radioaktive stoffer. Det anses for uhensigtsmæssigt, at opgørelsen af disse frekvenser ikke følger de øvrige stoffer i vandkvalitetsbekendtgørelsen. Det forventes at give anledning til øget administration hos de selskaber, der bliver omfattet af analysekravet.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA