Til Energistyrelsen
31. oktober 2015

DANVA høringssvar på udkast til ændring af bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand – jeres ref. nr. 2015-5144

Der foreslås indført en bindende national grænseværdi på 1.400 COD mg/l forstået på den måde, at spildevand, der indeholder mere end 1.400 mg COD pr. liter, vil blive kategoriseret som særligt forurenet spildevand, uanset hvor man er i landet.

DANVA mener, at den foreslåede grænseværdi er markant højere, end hvad der er grundlag for ud fra en spildevandsteknisk betragtning. Set fra en spildevandsteknisk betragtning mener foreningen, at den foreslåede grænseværdi bør ligge på højst 1.000 COD i mg/l. Værdien i høringsudkastet er 40 % højere.

Den spildevandstekniske betragtning er nærmere bestemt, at sagkundskaben og undersøgelser taler for, at husspildevand typisk har et COD indhold på op mod 1.000 mg/l. Det gælder efter DANVAs vurdering også for den undersøgelse, EnviDan gennemførte for Naturstyrelsen i december 2014 netop med henblik på at finde ud af, hvad blandt andet indholdet af COD er i husspildevand.

Vi har noteret os, at det nye bekendtgørelsesudkast ikke rummer bestemmelser om forholdet mellem særbidragsreglerne og betalingsvedtægten. Dette kan give anledning til forvirring for vandselskaber og virksomheder.

§ 4 følger umiddelbart efter § 3 uden mellemrum. Der må være tale om en slåfejl.   

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA