Hermed fremsendes DANVAs høringssvar til de af ovenstående bekendtgørelser og vejledninger der omhandler måleinstrumenter til måling af forbrug af vand.

Høringssvaret er overordnet DANVA står til rådighed for uddybende bemærkninger. For eksempler henvises til høringssvar fra DIN Forsyning.

DANVA mener at forbrugersikkerheden forringes ved ændringerne i kontrol og eftervisningssystemerne for vandmålere.

Der skal ikke være tvivl om standarden for kontrolmålinger og dokumentation af måleudstyr. Derfor ønskes systemet med centralt fastlagte kontrolniveauer og akkrediteret kalibrering fastholdt.

De tvister som forsyningselskaberne oplever med kunder i forhold til afregning og fejlvisning bygger i høj grad på uvildig og centralt fastlagte kontrolsystemer og –niveauer. Ved bortfald heraf vil tvister og uoverensstemmelser fordyres og forbrugerens tillid til systemet og dermed til forsyningsselskabet vil forringes.

Derudover bemærkes, at de vejledende kontrolintervaller generelt sættes op. Denne bestemmelse bør efter DANVAs mening ændres, så der i vurdering af kontrolintervallerne tages højde for målertype/målermetode. Samtidig er det vores erfaring at vandkvaliteten har betydning for levetiden og systemet bør afspejle dette.

DANVA står som nævnt til rådighed for eksempler og uddybende bemærkninger

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA