Til Miljø- og Fødevareministeriet

Høring af forslag til fornyet godkendelse af en række aktivstoffer

Kommissionen foreslår at give fornyet godkendelse til otte aktivstoffer og DANVA vil i nedenstående komme med vore bemærkninger til de enkelte aktivstoffer.

2,4-DB

Dette aktivstof påtænkes anvendt som ukrudtsmiddel i korn, lucerne og kløver og anvendes i dag ikke i Danmark. Stoffet har en lang række miljøeffekter, og skal blandt andet mærkes ”giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer”. Selv om der muligvis ikke er de store risici i forhold til grundvandet ved regelret anvendelse, så bør det kraftigt overvejes, hvorvidt det er nødvendigt, at godkende midler med disse miljøeffekter, og DANVA kan derfor ikke anbefale, at Danmark stemmer for fornyet godkendelse.

Acetamiprid

Stoffet er søgt godkendt som insektmiddel i kartofler og er godkendt til brug i Danmark uden at have været afprøvet i varslingssystemet for pesticider (VAP). Stoffet er meget mobilt og nedbrydes meget langsomt under anaerobe forhold, hvilket betyder, at der er stor risiko for sprækketransport. For et af metabolitterne viser modelberegninger, at der kan forventes udvaskning af stoffet over grænseværdi. Der anføres i øvrigt uden forklaring, at et nedbrydningsprodukt ikke kan forventes dannet under danske forhold, hvilket ikke fremgår af peer review. DANVA anbefaler derfor, at der stemmes nej til fornyet godkendelse af acetamiprid.

Benzoesyre

Dette stof tænkes udelukkende anvendt som desinfektionsmiddel indendørs og DANVA har derfor ingen kommentarer til godkendelsen.

Carfentrazon-ethyl

Dette ukrudtsmiddel påtænkes anvendt i korn og til nedvisning af kartofler. Som det fremgår af den danske holdning er stoffet meget problematisk i forhold til grundvandet, og DANVA kan derfor støtte, at Danmark stemmer nej til fornyet godkendelse.

Flazasulforon

Der er søgt om godkendelse som ukrudtsmiddel i druer, citrus og oliven. Stoffet tilhører sulforon-gruppen, der ofte er forbundet med risiko for grundvandsforurening. Det viser sig også af undersøgelserne, at en række nedbrydningsprodukter udvaskes i koncentrationer, der overstiger grænseværdien, og DANVA støtter derfor den danske holdning om, at stemme nej til fornyet godkendelse.

Mesotrion

Dette herbicid søges godkendt til fornyet anvendelse i majs. På nuværende tidspunkt er stoffet godkendt i Danmark, og det er under undersøgelse i VAP, hvor foreløbige resultater har vist udvaskning til grundvandet i koncentrationer, der overstiger grænseværdien. DANVA opfordrer derfor til, at der stemmes nej til fornyet godkendelse af mesotrion.

Propxycarbazon

Dette aktivstof skal anvendes som ukrudtsmiddel i korn. Det fremgår af undersøgelserne, at stoffet er meget mobilt, og der dannes en række metabolitter, hvor af to udvaskes i koncentrationer, der overstiger grænseværdien. DANVA kan derfor støtte den danske holdning, om at stemme nej til fornyet godkendelse af dette aktivstof.

Propyzamid

Dette ukrudtsmiddel i salat og raps er godkendt til anvendelse i Danmark og er blevet undersøgt i VAP, hvor det i perioder er udvasket i koncentrationer, der overstiger grænseværdien. DANVA opfordrer derfor til, at der stemmes nej til propyzamid.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA