Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

DANVA har modtaget ”Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere” til høring, hvilket vi takker for. Vi har følgende kommentar-er til udkastet.

Gebyrsatsen for forespørgsler i Ledningsejerregisteret bør lempes

Af forslaget fremgår det, at gebyrsatsen i forbindelse med idriftsættelse af de nye funktioner i Ledningsejerregisteret kan hæves fra 1,1 til 3 øre/m2, og at gebyrloftet kan hæves fra 104.000 til 250.000 kr. Det er et mål i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, at data skal bringes optimalt i spil. DANVA mener, at gebyrsatsen for anvendelse af Lednings-ejerregistreret skal understøtte, at ledningsdata bringes i spil via en mere lempelig betalingsmodel. Vi har f.eks. eksempler på forsyninger, der oplyser, at det ofte vil være billigere at udbedre skaden end at forespørge i Ledningsejerregistret. Vi forslår derfor en mere lempelig prismodel, hvor der f.eks. betales pr. forespørgsel.

Betaling for Ledningsejerregistrets adminstration, drift og vedligehold

Ledningsejerregisterets administration, drift, vedligehold og videre-udvikling bør alene afholdes af Ledningsejerregisterets slutbrugere. Disse omkostninger ønsker vi ikke placeret hos brancheorganisationerne.

Tidsfrist for ledningsejernes besvarelser af graveforespørgsler

Det bør fremgå, at tidsfristen på de 2 timer for ledningsejernes besvar-elser af graveforespørgsler omhandler normal drift, der gennemføres via automatiske besvarelser.

I forbindelse med nedetid i forbindelse med service og vedligehold eller ved uforudsete hændelser f.eks. nedbrud, bortfalder nævnte tidsfrist. Ledningsejeren skal i begge tilfælde tilsigte, at nedetiden begrænses med henblik på at kunne overgå til normal drift.

Vi vurderer ligeledes, at der bør indbygges en svarfrist på de fore-spørgsler der er udtaget til manuel behandling med henblik på at sikre en rimelig fremdrift hos graveaktørere og ledningsejere. Tidsfristen foreslår vi sættes til 2 arbejdsdage.

Tidsfrist for ledningsejernes påvisning af ledningsanlæg

I forbindelse med planlægning og projekteringsopgaver er det lovens intention, at påvisning af ledninger skal ske inden for 24 timer. Her vurderer, vi at påvisningspligten bør øges til 3 arbejdsdage, idet det f.eks. kan være vanskeligt for ledningsejeren at rekvirere en entreprenør, der kan bistå med påvisningen inden for de 24 timer.

Definitionen af stikledninger bør præciseres

Definitionen af stikledninger bør præciseres, idet stikledninger defineres forskelligt på tværs af forsyningsarter/myndigheder. Præciser f.eks. hvorvidt loven omhandler stikledninger på både offentlig og privat grund.

Forpligtigelsen til at forsøge samgravning jf. Lov om offentlige veje

Det bør være et krav for ledningsejere og graveaktører, at de skal annoncere planlagte gravearbejder i Ledningsejerregisteret. Omtalte annoncering skal sikre, at koordineringsforpligtigelsen jævnfør §74 i Lov om offentlige veje er overholdt. Som det ser ud i dag, eksisterer der mange forskellige systemer i kommunerne til annoncering/koordinering af gravearbejder. Det bør vi rette op på og benytte lejligheden til etablering af en fælles landsdækkende løsning til koordinering af gravearbejder.

Besvarelser af forespørgsler i relation til føringsrør

Ledningsejerens frist på 2 måneder til besvarelse af forespørgsler i relation til føringsrør bør nedsættes til 14 dage med henblik på at sikre en rimelig fremdrift hos graveaktører og ledningsejere.

 

Med venlig hilsen

Carl Emil Larsen
DANVA