Til EU-specialudvalg, Miljø- og Fødevareministeriet og EU natur og miljø

Høring – indspil til arbejdet i arbejdsgruppen for håndhævelse og implementering i EU

Dansk Vand- og Spildevandsforsyning, DANVA, har noteret sig nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan der kan sikres en bedre og mere ensartet håndhævelse og implementering af den fælles EU lovgivning. Foreningen har ligeledes bemærket, at ministeriet primært anmoder om forslag til områder, hvor det vurderes, at Kommissionens indsats for håndhævelse og implementering kan forbedres.

Vi tillader os i den forbindelse at bemærke, at implementering ikke alene er vigtig i forhold til allerede vedtagne EU retsakter, det er også vigtigt, at EU-Kommissionen har fokus på implementering/virkeliggørelse af EU forpligtigelser i øvrigt. Der tænkes her på dels aftalen om Energiunionen dels FN's Verdensmål.

Derudover er det vores opfattelse, at implementering og håndhævelse af EU lovgivning er en fælles opgave for såvel EU-Kommissionen som det enkelte medlemsland (den danske stat).
Vores konkrete indspil vil tage afsæt i ovenstående.

Tilbageskuende – implementerings- og håndhævelses-udfordringer

Vandsektoren har igennem mange år fulgt virkeliggørelsen af nitrat-direktivet og vandrammedirektivet tæt. Der er plads til forbedringer – ikke mindst når emnet er det nationale bidrag til at sikre implementering og håndhævelsen, og i den forbindelse tillader vi os at henvise til en artikel af Line Maagaard, Aarhus Universitet.

Fremadskuende – virkeliggørelse af energiunionen og FN´s Verdensmål

I anden forbindelse har DANVA sammen med alliancepartner haft fokus på EU´s implementering af Energiunionen og FN´s Verdensmål for energi og vand. Vedlagte uformelle skrivelse af 14.11.2017 fremsendt til dels MST dels MFVM er meget konkret på disse emner.

Minimumsimplementering – subsidiaritet

Der er talrige eksempler på, at dansk (eksport) industri og miljøet har haft gavn af, at Danmark har valgt at gå videre, end hvad en minimums-implementering ville betyde. DANVA har eksempler på, at det giver god mening, at EU reguleringen giver plads til både subsidiaritetsprincippet på miljøområdet og nationale ambitioner/visioner.

Nedenstående er et uddrag af DANVAs høringssvar dateret 07.02.2018 omhandlende EU's forslag til drikkevandsdirektivet.

”Den danske vandsektor bakker op om formålet med forvaltning af drikkevandsforsyning ud fra en cirkulær tankegang med vægt på ressourceeffektivitet og bæredygtighed. Introduktionen af oplysninger om og dermed krav om måling af husstandsforbrug, lækagetab og energiforbrug i direktivet er et godt initiativ, men vi så imidlertid gerne en mere ambitiøs tilgang. DANVA foreslår, at der indsættes en eksplicit opfordring i direktivet til, at nationalstaterne sikrer, at der på nationalt/lokalt niveau fastsættes ambitiøse mål for nedbringelse af vandtab og installation af målere på hustandsniveau. Dette ville understøtte ikke blot EU’s mål om ressource- og energieffektivitet men også, at der arbejdes aktivt med målene i Agenda 2030 og særligt SDG 6 under hensyntagen til de lokale hydrogeologiske og klimatiske forhold. EU-kommissionens forslag, hvor kravene i forhold til vandtab og energiforbrug alene er pålagt meget store vandleverandører, er en unødig indskrænkning, når der ses på Danmarks erfaring. Måling af forbrug på ejendomsniveau og lækagetab har været på dagsordenen hos både store og små forsyninger i Danmark siden 90’erne, hvorfor både sektoren og dens leverandører har erfaring med såvel monitering som målopfyldelse inden for området. Erfaringer som med fordel kan udbredes til resten af Europa i overensstemmelse med regeringens ambition om eksport af dansk knowhow og teknologi inden for vandområdet. Også inden for energioptimering og energiproduktion har den danske vandsektor og dens leverandører erfaringer at byde ind med, da det har været på agendaen i den danske vandsektor de sidste 10-15 år.”

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA