Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Høring af forslag til lov om ændring af udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15. december 2015)

DANVA har med interesse læst det udarbejdede forslag til ændring af udbudsloven og har følgende kommentarer:

Offentliggørelse af evalueringsmodellen i forbindelse med udbuddet.

DANVA finder det naturligt, at evalueringsmodellen/-modellerne offentliggøres i udbudsmaterialet. Dette for at sikre den ønskede transparens og sikkerhed for evalueringsmodellernes upartiskhed.

Projekter over 350 mio. kr. der udbydes efter ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

DANVA kvitterer for, at det stadig er muligt også for projekter under 350 mio. kr. at udbyde, så kvalitet og pris evalueres hver for sig. Hvis det er hensigtsmæssigt at indsætte en grænse, har vi ingen kommentarer dertil.

Definition af begrebet ”evalueringsmodeller” og medtagelse af detaljeret beskrivelse af dem i udbudsmaterialet.

DANVA finder, at dette er en naturlig forlængelse af den ønskede transparens i udbud og kan støtte dette forslag.

Vi har bemærket, at der stadig er mulighed for at kunne anvende en skønsmæssig betragtning. Dette ser vi positivt på og finder det naturligt, at der i udbudsmaterialet kan gøres tilbudsgiver opmærksom på, at der kan være evalueringsmæssige parametre, hvor dette er ønskeligt.

Afslutningsvis mener vi der er behov for at tydeliggøre, hvilken betydning de ønskede ændringer har på dokumentationskravet i henhold til § 174.

Med venlig hilsen

Kristian Friis

DANVA