Til Energistyrelsen

DANVA har med interesse noteret sig, at spildevand er nævnt i udkastet til den nationale energiplan i forhold til dels udnyttelse af energi fra spildevandsslam (s. 23) og udled-ning af metan og NOx-gasser i forbindelse med behandling og udledning af spildevand (s. 79 og s. 80).

I det følgende gør vi opmærksom på nogle yderligere forhold i vandsektoren med relevans for energi og klimaområdet og dermed det foreliggende planudkast.
Som element i Vandvisionen, der er udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA i 2015, er der udviklet en målsætning om, at den samlede danske vandsektor, herunder både drikkevandsforsyning og spildevandsbehandling, med tiden skal være energineutral. Det vil sige, at sektoren ikke skal forbruge mere energi, end den selv producerer.

Opnåelsen af Vandvisionens mål om energineutralitet vil ske gennem vandsektorens egne indsatser på en række områder. Disse indsatser vil bidrage til regeringens mål om, at energiproduktionen i 2030 skal baseres på 55% bæredygtige energikilder (renewable energy) og på, at 90% af varmeforsyningen (district heating) i 2030 skal være baseret på andre energikilder end kul, olie og gas (jævnfør side 7 i planudkastet).

Foruden at bidrage positivt til energi- og klimaområdet, kan de nævnte indsatser medvirke til at gøre den danske vandsektor endnu mere interessant i forhold til eksport af teknologi og know-how i forhold til koblingen mellem vand og energi (the water-energy nexus). Historien om danske renseanlæg som det allerede nu netto-energiproducerende Marselisborg renseanlæg ved Aarhus eller BIOFOS i Københavns resultater omkring både energieffektivitet og –produktion har allerede vakt stor international opmærksomhed og interesse.

De omtalte indsatser er som følger:

Indvinding af varme fra spildevand

Der er her tale om et stort potentiale. Ifølge Naturstyrelsens rapport ”Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevands-forsyningen” fra 2015 er der alene på spildevandsområdet et nationalt potentiale på 2.830 GWh/år for produktion af varme fra spildevand med varmepumper. Ifølge Dansk Fjernvarme er den nuværende totale danske fjernvarmeproduktion på ca. 26.000 GWh/år. Potentialet for spildevands-selskabernes varmeproduktion med varmepumper er altså på ca. 10% af den årlige totale danske fjernvarme-produktion. Dertil kommer potentialet på drikkevandsområdet. Det skal bemærkes, at der er tale om et potentiale beregnet ud fra forskellige teoretiske forudsætninger, og at det i praksis kan blive både mere og mindre.

Energieffektivisering

Globalt er vandsektoren en stor energiforbruger med 4% af verdens elforbrug. Besparelser på energi i vandsektoren er altså betydningsfulde i en global klimasammenhæng. Inden for både drikkevand og spildevand er der gode resultater med energieffektivisering og der arbejdes løbende på at optimere energiforbruget for de forskellige processer, herunder pumpning på ledningsnettet, vandbehandling, spildevandsrensning mv. Det formodes også, at afledning af regnvand på terræn i stedet for i kloakker under jorden i forbindelse med klimatilpasning vil kunne reducere energiforbruget.

Produktion af biogas fra spildevandsslam

Biogassen kan nyttiggøres til elproduktion, varmeproduktion, gas eller til andre formål. I runde tale udnyttes i dag 2/3 af slammet fra renseanlæg til biogas, svarende til en energimængde på 316 GWh/år. Der er et stort potentiale i yderligere udnyttelse af biogas, da det både kan trans-porteres og lagres. Det kan således indgå som reservekapacitet i forhold til vindkraft.

Med venlig hilsen

DANVA