Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Til LER-sekretariatet, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

DANVA finder, at forslaget til bekendtgørelse overordnet set er fornuftigt og et udtryk for nødvendige rettelser og tilføjelser med hensyn til koordinering af gravearbejder. Vi har et par enkelte kommentarer.

Forespørgsel i ledningsejerregistret:

DANVA vil henlede opmærksomheden på, at der i forbindelse med klimatilpasningsprojekter anvendes løsninger i overfladen, som kan beskadige tilsvarende ledninger i jord. Dette kan f.eks. være trug, grøfter eller permeable belægninger. DANVA vil foreslå, at bekendtgørelsen også tager hensyn til disse anlæg.

Koordinering af gravearbejder:

DANVA finder, at det er lidt uklart med hensyn til udstrækningen af ledningsejerregistrets funktion til koordinering af gravearbejder i forhold til eksisterende samarbejder på projektniveau blandt ledningsejere og vejmyndigheden. En synliggørelse vil være relevant.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA