DANVA takker for modtagelsen af høringsmaterialet og vil i det følgende give vores overordnede synspunkter.

Den nye forordning skal medvirke til at løse biodiversitetskrisen ved at genoprette naturtilstanden i skadede økosystemer. Initiativet er et vigtigt element i EU's Green Deal og har sammenhæng med en række eksisterende reguleringer på miljøområdet, som f.eks. vandrammedirektivet.

Vi er overordnet meget positive i forhold til de foreslåede initiativer til naturgenopretning, da de kan bidrage til at løse nogle af de store og omkostningstunge udfordringer, som forsyningerne har i disse år. Specielt vil naturgenopretning kunne medvirke til at afhjælpe konsekvenserne af ekstrem regn, hvis indsatsen omfatter genskabelse af naturlige hydrologiske forhold i vores ådale med genslyngning og med mulighed for oversvømmelse af nærtliggende arealer. Tilsvarende vil omlægning til mere naturskov uden dræning føre til mere naturlige hydrologiske tilstande, der også vil reducere behovet for store infrastrukturinvesteringer i vores byer. 

Endeligt kan man med samtænkning mellem naturgenopretning og vandforsyning øge beskyttelsen af vigtige indvindingsområder til drikkevand. 

Konkret vil DANVA derfor foreslå, at hensyn til klimatilpasning og drikkevandsbeskyttelse kommer til at fremgå mere klart i forordningen. 

 

Med venlig hilsen 

Helle Katrine Andersen
DANVA