DANVAs høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen og konsekvensrettelser af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Drikkevandsbekendtgørelsen

Ændringer i bekendtgørelsens bilag 2

Det bemærkes, at pesticidlisten i bilag 2 nu er tilføjet entydige betegnelser i form af CAS nr. og ScKode, en ændring vi sætter stor pris på.

To nye stoffer foreslås optaget på bilag 2. Det drejer sig om stofferne pentachlorbenzen (CAS nr.: 608-93-5) og PPU (IN70941) (CAS nr.: 138724-53-5).

Ni stoffer forslås fjernet fra bilag 2. Det drejer sig om stofferne desethyl-hydroxy-atrazin, desethyl-terbuthylazin, diuron, hydroxy-atrazin, MCPA, dichlobenil, hydroxy-simazin, metribuzin-desamino, 2,6-dichlorphenol.

DANVA har ingen bemærkninger hertil, idet stofferne inkluderes på listen i overensstemmelse med procedure fremlagt i regi af Miljøstyrelsens vandpanel.

Det anbefales dog, at de 9 stoffer, der udgår tilføjes som bilag til boringskontrolvejledningen eller vejledning om vandkvalitet og tilsyn incl. CAS-nr. og Sckode. Anbefalingen bunder i, at de forsyninger, der på grund af fund eller kilder i oplandet, stadig skal kontrollere for en eller flere af de 9 stoffer, har brug for disse oplysninger.

Det vurderes derfor at være en fordel om informationer om udgåede stoffer samles i en af de to vejledninger som begge omhandler indhold og omfang af kontrolprogrammer for drikke- og grundvand.

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Ændringerne i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg medfører konsekvensrettelser af bekendtgørelse om miljømålinger.

6 måneders frist for akkreditering i forhold til bekendtgørelsens ikrafttræden

DANVA mener, at kravet om akkreditering, skal samordnes med bekendtgørelsens ikrafttræden. Vi er bevidste om, at der er praktiske udfordringer, men akkrediteringen er selskabernes garanti for, at analysen er retvisende og derfor en af grundpillerne i arbejdet med vandkvalitet og tillid til drikkevandet. Derfor er det DANVAs opfattelse, at kravet om akkreditering skal være gældende fra bekendtgørelsens ikrafttræden.

Der er ingen bemærkninger til de øvrige rettelser i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, da disse ikke vedrører drikkevand.

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA