DANVA mener, det er en mangel i lovforslaget, at der ikke er tilføjet en hjemmel til, at spildevandsselskaber må opgradere biogas til afsætning f.eks. i naturgasnettet eller til transportsektoren. 

Der har i et tidligere lovforslag fra november 2020 været lagt op til, at kommunale selskaber (herunder spildevandsselskaber) skulle kunne deltage i opgradering af biogas. Det blev ikke indført i lovgivningen på daværende tidspunkt, idet ministeriet ville arbejde videre med en god, konkret model for sikring af udnyttelse af så mange vedvarende energikilder som muligt. 

Spildevandsslam opstår som et uundgåeligt restprodukt som følge af spildevandsselskabernes rensning af spildevand, som er meget vigtig både i forhold til miljø og sundhed. Det er oplagt at nyttiggøre slammet ift. en mere klimavenlig energiproduktion. 

I dag bliver meget af slammet nyttiggjort til el- og varmeproduktion via afbrænding af biogas fra udrådnet slam i en gasmotor. Transportsektoren – herunder tung transport og flytrafik – kan ikke anvende biogas direkte, men først når gassen er opgraderet. Hvis spildevandsselskaberne får lov til at opgradere biogas, vil dette alt andet lige gøre en meget klimavenlig energikilde mere tilgængelig for transportsektoren og naturgasnettet samt være et mere klimavenligt alternativ end el- og varmeproduktion på en gasmotor. 

Vi gør også opmærksomhed på, at det vil være ret enkelt at indføre hjemmel til spildevandsselskabers opgradering af biogas, idet den gældende lovgivning for vandsektoren allerede hjemler en sådan aktivitet, jævnfør retningslinjerne i Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed m.v. Så der er alene behov for at få hjemmelen på plads i Lov om gasforsyning. 

Vi er i øvrigt enige i høringssvaret fra Intelligent Energi, som vi henviser til.  

 

Med venlig hilsen 

Carl-Emil Larsen 

DANVA