Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har med interesse læst udkastet til rådshenstillingen (COM 2020 551). Vi er enig i opfordringen til medlemslandene om at øge opmærksomheden i forhold til den kritiske infrastruktur herunder iværksætte tiltag til at kunne honorere relevante EU-direktiver forud for fastsatte implementeringsfrister.  

Vand- og spildevandsforsyninger er ikke udpeget som kritisk infrastruktur på nationalt plan og har svært ved at få den nødvendige opmærksomhed mhp. l at blive det. I dette lys påskønner vi særligt den europæiske opmærksomhed og placeringen af disse to forsyningsarter i såvel NIS2 som CERD-regi (cyber- og non-cyber). Vi er opmærksomme på, at blandt de 11 sektorområder med kritisk infrastruktur, så har EU særlig fokus på energi, transport, rumfart og digital infrastruktur. 

Vores hovedbudskab er, at der tænkes tværsektoralt ikke mindst inden for forsyningsområderne, hvor elforsyning er afgørende for, at mange andre forsyningsarter kan fungere. I henstillingen synes denne vinkel at være særlig klar i relation til de anbefalede aktiviteter på europæisk plan, og vi opfordrer til, at dette perspektiv får større vægt i tilknytning til anbefalingerne, der angår de nationale indsatser.  

Det er helt relevant med anbefalingerne, der handler om en systematisk risikovurdering, og vi vil gerne opfordre til, at anbefalingerne også vil fremme overvejelser, der omhandler konsekvenserne/opfølgningerne af disse risikovurderinger. I den forbindelse vil vi igen understrege, at det er relevant at have en tværsektoriel tilgang. 

I tilknytning til risikoarbejdet vil vi gerne foreslå, at rådshenstillingen også anbefaler, at medlemslandene sikrer en systematisk registrering af hændelser for at få dannet et overblik over ”normalbilledet” for hændelser i de respektive sektorer. Dette kunne sætte en nedre barre for, hvornår noget er ”hverdag”, og hvornår der er ekstraordinære hændelser”. Den seneste tids hændelser med drone-overflyvning parallelt med angrebene på Nordstream 1 og 2 kan ses som et eksempel. 

Det kan også overvejes, om rådshenstillingen skal adressere en form for mentalforberedelse af borgerne og opfordre til, at medlemslandene giver enkle råd til, hvad man som borger kan gøre for bl.a. at afbøde udfordringer, der måtte kunne opstå ved forskellige hændelser. Dette er der lande, som allerede i dag har tradition for. 

Vi påskønner, at rådhenstillingen forholder sig i en vis grad til finansiering af beredskabstiltag. DANVA vil foreslå, at det bliver tydeliggjort, at der arbejdes på, at EU's regler om statsstøtteregler ikke skal være en hæmsko, når der gives nationale midler til de ekstraordinære beredskabsrelaterede tiltag, som måtte være nødvendige i forskellige sektorer (kritisk infrastruktur). På samme vis bør medlemsstaterne også synliggøre de muligheder, der allerede eksisterer for, at enheder fra sektorer med kritisk infrastruktur kan søge om økonomisk støtte. 

Det er noteret, at anbefalingerne i rådhenstillingen ikke er juridisk bindende. Taget sikkerhedssituationen og forsyningssikkerhed i betragtning synes det dog oplagt, at den endelige rådshenstilling bør have en direkte opfordring til medlemslandene om at vurdere på hvilke nationale regler, der evt. måtte være til hinder for, at anbefalingerne kan efterleves snarest, og at de dernæst tager affære for at ændre på dette. 

Betragtninger med relation til den danske efterlevelse af anbefalingerne 

Kritisk infrastruktur er formelt set et ukendt begreb i Danmark. Vi forstår dog, at der skulle være en uofficiel liste udarbejdet i Justitsministeriets regi, som angiver konkrete, danske anlæg som anses som kritisk infrastrukturanlæg. 

DANVA vil gerne opfordre til, at de rette myndigheder kontakter disse anlæg mhp. bl.a. at drøfte tiltag, som er affødt af nærværende rådshenstilling. 

Når stresstestningen, jf. EU's 5-punktsplan fra oktober 2022, er overstået i de særligt prioriterede infrastruktursektorer, så vil vi foreslå, at myndighederne henvender sig til de danske vand- og spildevandsforsyninger, som måtte være på den føromtalte uofficielle liste over kritisk infrastruktur. 

Hvis den endelige rådshenstilling ikke omtaler en systematisk registrering af hændelser for at få dannet et overblik over ”normalbilledet” for hændelser i de respektive sektorer, vil DANVA opfordre til, at der gøres overvejelse om noget sådant i dansk regi. 

Det er meget vigtigt, at den danske økonomiske rammeregulering for vand- og spildevandsforsyninger understøtter, at forsyningerne (udpeget som ”kritisk infrastruktur”) reelt kan udføre de nødvendige aktiviteter, som henstillingen anbefaler. 

I forhold til beredskab vil vi påpege, at der i dansk regi synes at være dels et behov for øget koordinering mellem de ansvarlige sektorstyrelser på forsyningsområdet - dels en reel, struktureret dialog mellem alle relevante aktører på tværs af forsyningsarter. DANVA vil gerne opfordre til, at der fra centralt hold gøres overvejelser om dette. 

 

Med venlig hilsen 

Carl-Emil Larsen & Susanne Vangsgård 

DANVA