COLOURBOX5627956.jpg

Forbrugerklageloven

Fra 01.10.2015 kan kunder hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber fremsende klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  Lovens udgangspunkt er, at der kan klages over alle forhold

Bliver der indgivet en klage, forsøges tvisten i første ombæring at løses i en mediationsfase. Er dette ikke muligt, overgår klagesagen til Forbrugerklagenævnet.

Samtidig med klageadgangen pålægges forsyningerne en generel informationspligt, som skal fremgå af betalingsvedtægterne, se lovens § 4. .

Forsyninger skal også specifikt oplyse om klagemuligheden, når der er en tvist mellem forsyningen og forbrugeren. 

Forslag til tilføjelser til betalingsvedtægt

I forhold til den generelle informationspligt i spildevandforsyningsselskabernes betalingsvedtægt, oplyser Energistyrelsen, at  denne pligt kan opfyldes ved, at der efter sidste afsnit i kapitel 7om Fælles Bestemmelser suppleres med følgende:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.”