Foto 63.2019

I forbindelse med at BIOFOS fik nye udledningstilladelser, blev det klart, at man ikke kunne overholde miljøkvalitetskravene. Derfor intensiverede man et bredt samarbejde med de 15 ejerkommuner om at opspore kilderne til miljøfarlige stoffer i oplandet.

I forbindelse med at Københavns kommune udstedte nye udledningstilladelser på Lynetten og Damhusåens renseanlæg viste det sig, at særligt på Lynetten kunne BIOFOS bl.a. på PFOS ikke overholde miljøkvalitetskravet.

”Københavns kommune som myndighed fandt det på det tidspunkt ikke muligt at hjemle et generelt krav til BIOFOS om at rense for miljøfremmed stoffer, da Lynettens og Damhusåens renseteknologi lever op til nuværende BAT-krav. Derfor valgte man fra kommunens side i stedet at skrive ind i udledningstilladelsen, at de gerne ser et opsporingsarbejde”, fortæller Anders Faber, miljøchef i BIOFOS.

Anders Faber har siden 2014 været miljøchef i BIOFOS og har i de seneste to år stået i spidsen for BIOFOS del af arbejdet med at opspore miljøfarlige stoffer i oplandet.

Resultater af kildeopsporing i København

Alle ejerkommuner deltog i at opsamle eksisterende viden fra tilslutningstilladelser og tilhørende analyseresultater.

15 problematiske stoffer udpeget og handleplaner for stofferne er udarbejdet

Generisk materiale til støtte for sagsbehandlere udarbejdet. 

Kildeopsporing er en myndighedsopgave

Med 15 ejerkommuner var det oplagt, at man løste opgaven i et tæt samarbejde med kommunerne, der har myndighedsopgaven med at foretage kildeopsporingen.

I BIOFOS valgte man at engagere ejerkommunerne i kildeopsporingen gennem det såkaldte miljø- og planforum, hvor BIOFOS og ejerkommuner i fire årlige møder koordinerer arbejdet på tværs af kommunegrænserne.

”Vi har kunnet se en fordel i at bruge vores miljø- og planforum til at lave en arbejdsgruppe, der så skulle kigge på det her sammen med de kommunale sagsbehandlere”, siger Anders Faber.

Tør kildeopsporing

Første del af kildeopsporingen blev iværksat i 2020, hvor man i samarbejde med DHI lavede en såkaldt tør kildeopsporing.

Indledningsvist sendte BIOFOS i samarbejde DHI et spørgeskema ud til kommunerne.

”Kommunerne gik gennem arkiverne for at finde de tilslutningstilladelser, de havde givet til de forskellige virksomheder. Tilmed undersøgte de også de resultater, man havde fået af de målinger, der var blevet lavet i forbindelse med tilslutningstilladelserne”, siger Anders Faber og fortsætter:  

”Den tørre kildeopsporing gav os resultater, der dels viser, at der nogle udfordringer, og dels at der nogle af tilslutningstilladelserne, der er gamle. Samtidig gav det indblik i, om det overhovedet er de rigtige stoffer, der bliver spurgt til, når man laver en tilslutningstilladelse til f.eks. en afværgepumpning”, siger Anders Faber, og tilføjer, at myndighederne tidligere ikke har spurgt til PFOS i disse sager.

”Det gør de nu”, forsikrer Anders Faber.

Den første del af kildeopsporingen gav solide resultater, og kommunerne vidste nu, hvilke stoffer der skulle spørges til i forhold til tilslutningstilladelser.

”Den enkelte sagsbehandler skal ikke længere gå hen og google sig frem til det, men kan sidde med et faktark og sige: Det her, det er en galvano- industri. Jeg skal spørge efter bestemte stoffer, og kravene er de og de”, fortæller Anders Faber.

Ved at udarbejde et overslag på, hvad virksomheder skal betale for analyser i forbindelse med deres tilslutningstilladelser, er det ifølge Anders Faber også lykkedes at aflive myten om exorbitante omkostninger for analyserne i forbindelse med ansøgningsprocessen.

15 stoffer er nu i fokus

Undersøgelser af indløbsvandet og udløbsvandet på BIOFOS’ renseanlæg forinden kildesporingen viste, at 15 miljøfremmede stoffer var overskredet i udløbet. På den baggrund gik BIOFOS i gang med at opspore kilderne til disse 15 fokusstoffer i oplandet.

”Efter den kildeopsporing i hele vores opland har vi fundet frem til 15 fokusstoffer. Og så er vi så nået frem til: Hvad skal vi gøre? Hvordan kan vi bruge de kræfter vi har bedst muligt? Hvordan får vi mest miljø for pengene?”

DISSE 15 STOFFER HAR BIOFOS FOKUS PÅ:

 • PFOS
 • Bisphenol A
 • 17-beta-østradiol
 • Pyren(PAH)
 • Tin
 • Kviksølv
 • Kobber
 • Phenol
 • Terbutryn
 • Zink
 • LAS
 • DEHP (+DBP)
 • Kobolt
 • Bly

Våd kildeopsporing

Næste skridt er, at man i fællesskab er ved at planlægge en såkaldt våd kildeopsporing, fortæller Anders Faber.

”Nu finansierer kommunerne prøveudtagnikng og analyser af stoffer vi forventer at finde på udvalgte brancher. Det, der er tanken, det er, at man med den rigtige analyse, kan sige: Den her type virksomhed, den her branche, dér kan vi sandsynligvis finde de her specifikke stoffer”.

Og på den måde får sagsbehandlerne et bedre grundlag for at forlange, at en virksomhed skal lave egenkontrol, fortæller Anders Faber, og fortsætter:

”Ellers så skal sagsbehandlerne hen og google igen: Hvad kan en virksomhed af denne helt bestemte slags tænkes at udlede? Det har vi så fundet frem til i fællesskab med de 15 ejerkommuner. Hele øvelsen går ud på at klæde sagsbehandlerne på og hjælpe dem bedst muligt, til alles bedste. Så vi bruger skatteborgernes vandtakstpenge bedst muligt”, afslutter Anders Faber.

Sammen med kommunerne vil BIOFOS udarbejde et generisk materiale, som kommunerne som myndighed kan bruge til at sende ud. Med materialet vil man lette både administrative og faglige processer i forbindelse med udstedelsen af tilslutningstilladelser, så kommunerne i princippet blot skal putte brevhoved på og skrive under.

Vigtigt med at have styr på afværgeboringer og grundvandssænkninger

Måske var den største overraskelse ved at lave kildeopsporingen var ifølge Anders Faber, at myndighederne ved mindst om afværgepumpninger og grundvandssænkninger.

For i praksis, så får hverken myndigheder eller BIOFOS sjældent de nødvendige oplysninger om fx PFOS og andre PFAS stoffer, der nærmest løber direkte igennem renseanlæggene.

Anders Faber har siden 2014 været miljø- og planchef i BIOFOS og har i de seneste to år stået i spidsen for BIOFOS del af arbejdet med at opspore miljøfarlige stoffer i oplandet.