COLOURBOX6895765.JPG

Folketingsvalget handler om, hvordan vi gør samfundet bedre. Et trygt Danmark er også betinget af rent drikkevand og billig energi nu og i fremtiden. DANVA kommer her med løsninger til, hvordan vi sikrer det rene drikkevand, skærmer os mod oversvømmelser, beskytter os mod PFAS og bidrager med billig grøn energi, varme og el fra vand.

Vi har knaphed på energi lige nu, samtidig stiger vandmasserne, og lige om lidt kan vi også risikere at have knaphed på rent drikkevand, hvis ikke vi beskytter det, mens tid er.

Det rene drikkevand uden klor er et af Danmarks adelsmærker. Vores guld, som statsministeren sagde, da hun åbnede Folketinget. Det skal vi beskytte for fremtiden, ligesom spildevandsselskaberne skal kunne udbygge deres anlæg til gavn for rent badevand og biodiversiteten i vandmiljøet. Der er også guld i vores spildevand, fordi det kan bruges til billig fjernvarme og el. Vandsektoren arbejder for at gøre samfundet bedre.

Beskyt vores flydende guld

Vi skal have beskyttet vores drikkevand, det er de fleste enige om. Vi har i dag en unik mulighed for at beskytte vores flydende guld i undergrunden. Men det hele kompliceres af mange hensyn og regler.

Løsningen er at lade vandselskaberne få mulighed for ved hjælp af ekspropriation at frikøbe større arealer, grundvandsparker, i indvindingsområder, så jorden undtages for produktion med miljøfarlige stoffer som pesticider og kemikalier. Det er set over år langt billigere og bedre, at man kan pumpe rent vand direkte op fra undergrunden i stedet for at skulle rense det efterfølgende.

 

De større sammenhængende arealer, der skal udtages til grundvandsbeskyttelse, kan så anvendes til det aktuelle behov for energiproduktion ved at opstille vindmøller eller solceller, hvis den pågældende kommune ønsker det. Arealerne kan også anvendes til skovrejsning, natur eller andet. Når vandværket køber jorden fri gennem en ekspropriation, så giver det lodsejeren den fordel, at erstatningen bliver friholdt fra ejendomsværdibeskatning. På den måde kan han erhverve sig en anden jord for det fulde beløb, han har modtaget. Løsningen gør beskyttelsen af drikkevandet hurtigere og smidigere, og det er billigere og bedre i det lange løb.

I øvrigt kan man sætte varmepumper på drikkevandet og dermed trække energien ud, hvilket sparer penge for alle.

Brug spildevand i radiatoren

Vand er liv, ja, og så er vand nemlig også energi og sparede penge. Alene i temperaturen i spildevand er der konstant ultragrøn, brændselsfri og klimavenlig energi nok til årligt at varme mindst en kvart million husstandes radiatorer op. Der er mange samfundskroner og sparede brændselspenge i den løsning, som kan hjælpe på fjernvarmeværkernes stigende udgifter til den stadigt dyrere og mindre klimavenlige naturgas og biomasse.

 

Teknologien går i al sin enkelhed ud på at udnytte det lunkne spildevand i varmepumper til at bidrage til fjernvarmenettet ude i ledningssystemet med. Teoretisk set, vil fjernvarmeværket kunne sænke udgangstemperaturen, hvis varmepumpen fra spildevandet forhøjer den undervejs ude i nærheden af kunderne. Spildevandet kan også anvendes til at producere biogas og grøn strøm til fællesskabet med. Men det kræver ligesom med drikkevand, at lovgivningen er indrettet på en måde, så udgifterne ikke falder tilbage på vandselskabernes drift og undergraver deres økonomiske stabilitet.

Bekæmp PFAS og andre miljøfarlige stoffer

Danskerne skal også være trygge over for effekterne af miljøfarlige stoffer, der sætter deres aftryk i vandet. Det kræver en politisk indsats at skærme befolkningen mod effekterne af kemikalier som PFAS.

DANVA deltager aktivt i forhold til en national strategi og foreslår bl.a:

  • stop for brug af PFAS.
  • stop for udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord i områder med drikkevandsinteresser
  • et forstærket fokus på et udvidet producentansvar, så forurener betaler for oprensning, hvis virksomheder ikke har sikret sig mod, at man spreder stofferne til vandmiljøet.
  • at produkter, der indeholder PFAS, skal erstattes med et andet.
  • øgede mærkningskrav til produkter, så forbrugerne har en mulighed for at vide, når det indeholder PFAS.
  • en central finansiering, hvis løsninger til fjernelse af PFAS medfører store ekstraudgifter for vandsektoren.

Forebyg de kostbare oversvømmelser

Vi skal også være trygge over for klimaforandringerne, der accelerer og resulterer i farligt vejr rundt om på kloden med ekstreme oversvømmelser til følge. Herhjemme oplever vi også stigende vandmasser og stadig kraftigere skybrud. Derfor skal vandselskaberne have bedre mulighed for at investere i mere effektive renseanlæg og en udbygning af klimatilpasningen, så vi kan holde vandmiljøet rent og afbøde de ekstremt dyre skader på samfundets værdier. Der er rigtig mange penge at tjene ved at forebygge.

Det gør vi, hvis vi forenkler reguleringen med tillid til, at vandsektoren kan foretage samfundsnyttige investeringer i forhold til håndtering af spildevand og oversvømmelser. Vi skal have godt bade-vand, biodiversitet under vandoverfladen, og så skal vi forhindre milliarder af spildte kroner til vandskader på bygninger og infrastruktur som følge af skybrud.

Indfør tillid i stedet for bureaukrati

Vi skal gøre bureaukratiet bedre og billigere. I dag tvinges vandselskaberne til at have mange ansatte, som kun har én opgave, at sende dokumentation til centraladministrationen. Der er utrolig mange penge at spare, hvis vi i stedet regulerer vandsektoren med tillid til, at den kan håndtere det, den er sat i verden for, nemlig, at gøre samfundet bedre. De mange penge, vi kan undgå at bruge på bureaukrati og dokumentation, kan vi så i stedet anvende til at skabe løsninger til gavn for vandkunderne, der betaler for at holde de komplicerede og ofte overflødige krav i live. For eksempel kræver det en ekstrem mængde økonomiske beregninger og dokumentation til centraladministrationen, hvis et vandselskab vil søge om at få lov at grave en grøft. Forenklede regler kan gøre det hele billigere og bedre, og det er jo som sagt det, valget handler om. Selvfølgelig skal vandselskaberne reguleres, men bureaukratiet må aldrig være dyrere end den gevinst, samfundet ønsker at høste.

Vandselskaberne kan hjælpe med at gøre samfundet bedre. Vi kan skabe grøn energi af vand, sætte ind over for miljøfarlige stoffer, skærme samfundsværdier mod oversvømmelser og beskytte drikkevandet for fremtiden. Valget handler jo netop om, hvordan vi gør vores samfund bedre. DANVAs medlemmer har ansvaret for vand, og vælger politikerne vores forslag, så bliver fremtiden på vandområdet bedre og billigere for danskerne.

Vi ønsker alle et godt valg.