Afløb1

DANVA deltog i det andet møde i miljøministerens Partnerskab for miljøfarlige stoffer, den 4. februar. Emnet var kildeopsporing, og at identificere fokusstoffer. Mødet gav input til et projekt om kildeopsporing i et testopland i Vandområdeplanerne. DANVA bidrog med fokus på kildeopsporing og vigtigheden af kildekontrol.

Møde med bidrag fra mange sider

Miljøministeren lancerede i november 2021 Partnerskab for Miljøfarlige stoffer, der i tredje vandplanperiode fra 2021-2027 skal bidrage til at sikre målopfyldelse i danske vandløb, søer og kystvande for så vidt angår miljøfarlige stoffer. Med i partnerskabet er blandt andre DI, Dansk Naturfredningsforening, KL, Regionerne og flere andre. Partnerskabet deltager med input til hvilke stoffer, der skal være fokus på, kilder og i udvikling af løsninger til hvordan man bedst fjerner de identificerede stoffer.

På mødet den 4. februar var fokus på kildeopsporing og identificering af problemstoffer, og forslagene var mange. DANVAs indspil var blandt andet at PFAS-stoffer og lægemiddelstoffer, er relevante at se på i forhold til udledninger fra renseanlæg Medicinrester i spildevand og vandmiljø kalder på handling (danva.dk). En vigtig pointe fra DANVAs side er, at renseanlæg ikke er forurenere, men udgør en potentiel spredningsvej for miljøfarlige stoffer der ikke omsættes i renseanlægget. Derfor skal kildeopsporing særligt have fokus på de stoffer, der er svært nedbrydelige i renseanlæg og ender i slam eller udledes med det rensede spildevand.

I løbet af dagen var der oplæg ved blandt andre Miljøstyrelsen om hvordan partnernes bidrag om kilder og fokusstoffer, skal danne input til kildeopsporing i et testopland, der udleder til et konkret vandområde, der er målsat i Vandplan 2021-2027. Dette testopland er endnu ikke valgt, men skal være repræsentativt for hele landet. Det skal således så vidt muligt rumme både land og by, industri, landbrug, og en god repræsentation af kilder. I testoplandet, skal der gennemføres et prøvetagningsprogram og analyser for de udvalgte fokusstoffer. Miljøstyrelsen er nu i gang med at lave en konkret projektbeskrivelse for arbejdet i testoplandet. Vi ser frem til at høre mere.

Oplæg om kildeopsporing i oplande til københavnske renseanlæg

Til inspiration for deres arbejde med kildeopsporing i et testopland, kan Miljøstyrelsen passende kigge mod København. Naja Panduro, BIOFOS og Kristina Buus Kjær, DHI holdt et oplæg om opsporing af netop miljøfarlige stoffer i oplandene til de tre renseanlæg, Lynetten, Damhusåen, og Avedøre. Ud af de 200 stoffer, der i dag er miljøkvalitetskriterier for i bekendtgørelsen om miljømål, blev 15 stoffer identificeret som fokusstoffer. I samarbejde med BIOFOS’ ejerkommuner gik man i gang med at opspore konkrete kilder til de identificerede stoffer. Naja Panduro og Kristina Kjær fortæller mere om arbejdet på dette års Vandforum, der løber af stablen den 26. april.

DANVA retter fokus mod at undgå miljøfarlige stoffer helt

DANVA mener, at det så vidt muligt, skal undgås at miljøfarlige stoffer når vandmiljøet, grundvandet og vores drikkevand. Dette gør vi, ved at arbejde for bedre kildekontrol, der skal mindske udledningen af miljøfarlige stoffer til miljøet, og ved et udvidet producentansvar, der skal mindske forekomsten af miljøfarlige stoffer i de produkter vi omgiver os med. Denne pointe gentog vi på mødet.

Næste møde – tilstand og miljøkvalitetskrav

Partnerskabet mødes igen den 10. maj. Her er emnet viden om tilstanden i vandområder, og miljøkvalitetskrav. Her deltager DANVA igen, og når vi kommer tættere på mødet, vil vi invitere medlemmerne til at komme med input til emnet.