Foto Side 11 Okt 22
I pyrolysebehandlingen fjernes både organiske forureninger og flourstoffer, og samtidig bidrager det nye pyrolyseanlæg også en med en stor økonomisk besparelse for Odsherred forsyning. Foto: Guldborgssund Forsyning

Hos forsyningsselskaberne i Odsherred og Guldborgsund har man succes med at fjerne PFAS fra spildevandsslam. Det sker på hhv. et dansk udviklet pyrolyseanlæg og på et forbrændingsanlæg, der har det hovedformål at fjerne miljøfremmede stoffer fra slam.

Nordvestsjællandske Odsherred Forsyning er sammen med VandCenter Syd de første renseanlæg, der har installeret eget pyrolyseanlæg. Teknologien omdanner problemfyldt slam til næringsrig gødning (primært fosfor) i form af biokoks. Den er udviklet af den danske virksomhed AquaGreen sammen med forskere fra DTU og har den positive effekt, at pyrolysebehandlingen samtidig fjerner miljøskadelige stoffer. Anlægget behandler al spildevandsslam fra selskabets ni renseanlæg i Odsherred. Den kombinerede damptørring og pyrolysebehandling nedbringer slammængden fra at være 20% tørt, via almindelig afvanding, til at det efter damptørring ved 650 grader er 95% tørt. I første omgang målte man ikke for PFAS, men det har vist sig, at disse stoffer også bliver fjernet.

”Vi er rigtig stolte af, at vi tog den chance at investere i anlægget, for resultaterne for fjernelse af miljøfremmede stoffer er endnu bedre end forventet. Pyrolysebehandlingen fjerner organiske forureninger som mikroplast og medicinrester – og altså også flourstoffer. Samtidig sparer vi penge, fordi vi ikke længere betaler for at få kørt vandholdigt slam ud på markerne,” siger adm. direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen.

Ud over erfaringen med eget slam, der også indbefatter spildevand fra septiktanke fra store sommerhusområder, har man testet slam fra Korsør, som man på forhånd vidste havde høje PFAS værdier. Det forsvandt ligeledes gennem pyrolysebehandlingen.

”Teknologien har samtidig en klimagevinst, fordi biokoksen binder kulstof. Vi forventer snart at kunne sælge CO2-certifikater, fordi vi foretager CCS [fangst og lagring af CO2, red.]. Det vil gøre businesscasen for anlægget endnu bedre,” siger Fanny Villadsen.

Læs også "DANVA byder ind på national PFAS-strategi".

Miljøvenlig slambehandling i Guldborgsund

Hos Guldborgsund Forsyning har man succes med at fjerne PFAS fra spildevandsslam på sit forbrændingsanlæg, der har været i normal drift siden november 2021. Anlægget er opbygget af kendte teknologier men er
en særlig type, der har det hovedformål at fjerne miljøfremmede stoffer fra slam.

”Vi reducerer indholdet af tungmetaller og fjerner mikroplast, lægemiddelstoffer og nu PFAS - alt dette til langt under grænseværdierne. Det betyder, at vi kan skabe en værdifuld gødningsaske, der kan gøre nytte som gødning på landbrugsjord, fordi vi bibeholder fosfor men uden at true grundvand og fødevarer,” siger Niels Rasmussen, adm. direktør i Guldborgsund Forsyning.

I processen sendes vådt slam ind i en tørreenhed, der fjerner det meste af vandet, så det bliver til 90% tørstof. Det forbrændes så i en rotationsbrænder ved op til 1400 grader, hvor de miljøfremmede stoffer fjernes. Der bliver målt på PFAS-grupper af henholdsvis summen af 4 og summen af 22 stoffer i eget slam.

”For at dokumentere processen tog vi prøver både af det våde slam og af gødningsasken. Analyser fra laboratoriet viste for høje koncentrationer i det våde slam, mens PFAS ikke var målbart i gødningsasken,” siger Niels Rasmussen.

Anlægget kan pt. håndtere ca. 2100 tons vådt slam - ca. halvdelen af den slammængde, selskabet producerer årligt. Det bliver til 170 tons lugtfri gødningsaske, der er fri for miljøfremmede stoffer og dermed umiddelbart kan bidrage til et bæredygtigt landbrug.

”Derfor har vi også kunnet hjælpe kollegaer i branchen med at behandle PFAS-forurenet slam. Jeg håber, vores løsning kan være med til at sikre både fødevarer og ikke mindst det gode danske drikkevand. Miljøstyrelsen, som vi er i dialog med, har fundet PFAS flere steder, hvor stofferne ikke har kunnet være kommet andre steder fra end fra markerne. Det retter mistanken til PFAS-forurenet spildevandsslam,”
siger Niels Rasmussen.

Læs også "Kildeopsporing førte til PFAS-udleder".