Carl Emil Hvid Baggrund Web
"Man bør sætte forstærket fokus på et udvidet producentansvar, så forurener betaler for oprensning, hvis virksomheder ikke har sikret sig mod, at man spreder stofferne til vandmiljøet." siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Der er behov for et øget producentansvar, når det kommer til at undgå og rense for PFAS i vandmiljøet, ligesom forbrugere skal have bedre muligheder for at fravælge PFAS-holdige produkter. Det langsigtede mål er et forbud mod de farlige stoffer i hele EU.

"I DANVA glæder vi os over, at miljøministeren har besluttet at udarbejde en national strategi for PFAS. Vi vil meget gerne inddrages som en central spiller i udarbejdelsen af strategien, da vi allerede nu ser udfordringer med spredning til drikkevand, spildevand og slam. Vi vil rigtig gerne skærme danskerne og miljøet mod miljøfarlige stoffer og ser os som en naturlig del af arbejdet,” siger Carl-Emil Larsen.

Han peger på, at vandselskaberne har foretaget en lang række målinger af drikkevandet, som gør, at branchen har et godt overblik over omfanget af forurening af drikkevand med PFAS. Kun to selskaber har vandværker med koncentrationer over de nye grænseværdier, og begge steder er der foretaget tiltag til at løse problemet.

”Vi ved nu, at der er sammenfald mellem høje koncentrationer af PFAS og fund af punktkilder. Det er trods alt glædeligt, for det betyder, at det, vi ser, ikke er atmosfærisk spredt. Vi skal nu have skabt en national strategi, og det vil vandselskaberne gerne hjælpe med. Bl.a. foreslår vi, at man kigger på punktkilder oplandsvis, da det ikke er tilstrækkeligt at fjerne én punktkilde, hvis der ligger en anden ved side af,” siger han.

Læs også "Kildeopsporing førte til PFAS-udleder".

Miljøministeren arbejder på PFAS-forbud i EU

”Når PFAS bliver kaldt evighedskemikalier, siger det noget om alvoren af forureningen, som har vist sig at være større, end nogen troede. Vi skal have vendt hver en sten. Mange myndigheder er allerede involverede, og der bliver gjort et stort arbejde. Men der er brug for en national strategi, som både samler de nuværende indsatser og sætter rammen for de næste skridt og hvem, der gør hvad. PFAS forureningen er en kompliceret og langstrakt opgave, og der er behov for, at vi løfter i flok. Derfor er jeg også meget glad for, at DANVA gerne vil være med i arbejdet - både når det gælder drikkevand og vandmiljø,” siger Lea Wermelin til DANSKVAND.

Hun oplyser samtidig, at regeringen arbejder på det internationale spor i forhold til at få forbudt alle de mange PFAS-stoffer.

”Vi arbejder i EU aktivt på, sammen med andre progressive lande som Tyskland, Nederlandene og Sverige, at vi får stoppet, at de her tusindvis af stoffer bliver brugt i alle mulige produkter. Vi skal have et generelt forbud i EU,” siger hun.

I forhold til spildevand går DANVA ind for et stop for udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord i områder med drikkevandsinteresser. Derfor er DANVA også fortaler for etablering af grundvandsparker. Det er for usikkert, hvad der er af miljøfremmede stoffer som PFAS i slammet.

”Det virker uoverskueligt at skulle rense al spildevand for PFAS. Vi mener, man bør sætte forstærket fokus på et udvidet producentansvar, så forurener betaler for oprensning, hvis virksomheder ikke har sikret sig mod, at man spreder stofferne til vandmiljøet. Produkter, der indeholder PFAS, skal erstattes med noget andet. EU-Kommissionen fremsætter snart et forslag til nyt Byspildevandsdirektiv, der også indeholder det synspunkt,” siger Carl-Emil Larsen.

Han sætter stor pris på Lea Wermelins udmelding om at ville arbejde for et fuldt forbud mod PFAS-stoffer på EU-niveau. Men det er den langsigtede løsning. På kort sigt bør man i Danmark stille øgede mærkningskrav til produkter, så forbrugerne har en mulighed for at vide, når et produkt indeholder PFAS. Der skal også stilles krav om øget deklarationspligt hos producenten.

”Endelig anbefaler vi central finansiering, hvis løsninger til fjernelse af PFAS medfører store ekstraudgifter for vandsektoren. Det kan selskaberne få svært ved at klare,” siger Carl-Emil Larsen.

Læs også "PFAS fjernes fra spildevandsslam i forbrændingsprocessen".