Anlægsarbejde 600X

Vandselskaberne flytter årligt ledninger for minimum en kvart mia. kr. i forbindelse med byudvikling. Den udgift for forbrugerne og vandselskaberne kan reduceres gevaldigt, hvis planloven tydeligt forpligter kommunerne til at tage hensyn til selskabernes anlæg.

Vandselskaberne har store værdier i tekniske anlæg i bebygget område. Alligevel er der stor usikkerhed omkring forpligtigelserne i planloven, om hvorvidt der allerede i planlægningsprocessen skal tages hensyn til disse. DANVA mener, at vandselskaberne derfor hvert år må foretage unødvendige flytninger af eksempelvis ledninger i forbindelse med byudvikling.  

Årligt koster det vand- og spildevandsforbrugerne mindst en kvart mia. kr. Men for en stor del kan de omkostninger spares, mener DANVA.  

For at gøre det muligt og samtidigt tage hensyn til andre forsyningsrelaterede opgaver har foreningen sidste sommer spillet ind med en række krav til revisionen af planloven, der ifølge DANVA fremover bør: 

  • sikre et større hensyn til de tekniske anlæg såvel over som under jorden 
  • muliggøre reservation af arealer til klimatilpasningsaktiviteter  
  • muliggøre arealreservation i kommuneplaner til vandindvindingsområder 
  • muliggøre reguleringen af anvendelsen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i lokalplaner 

Forsyningsselskaberne skal inddrages i planlægningen 

Planloven opstiller de grundlæggende regler, som offentlige myndigheder skal følge, når der laves planlægning for arealanvendelse.  

DANVA er gået sammen med de øvrige forsyningsorganisationer med et krav om, at loven eksplicit skal omfatte anlæg under jorden, så byernes planlæggere husker vandselskabernes anlæg, og deres værdier, og inddrager forsyningerne tidligt i planlægningen. Det ville give mulighed for at undgå dyre flytninger af anlæggene. 

De fleste af forsyningssektorernes tekniske anlæg er placeret under terræn, hvorfor det ikke er åbenlyst, at der ligger store værdier i skybrudssikringsanlæg, fjernvarmeledninger, vandrør, varmepumpecentraler, elkabler, telenet, bygas, fjernkølerør

“Det kan være en udfordring for forsyningssektorerne, at de fleste tekniske anlæg er placeret under terræn, hvorfor det ikke er åbenlyst, at der ligger store værdier i skybrudssikringsanlæg, fjernvarmeledninger, vandrør, varmepumpecentraler, elkabler, telenet, bygas, fjernkølerør”, siger DANVAs chefkonsulent Susanne Vangsgård, der bl.a.  arbejder med revisionen af planloven.  

“DANVA arbejder sammen med alliancepartnerne på at få lydhørhed for udfordringer, som vores medlemmer lever med i dag og som koster samfundet uforholdsmæssigt store summer. I den forbindelse er det godt nyt, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for nyligt har ytret interesse for at undersøge muligheder for at integrere data for placering af tekniske anlæg i Plandata.dk. Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det skal sikre, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige”.  

Planloven bør også understøtte en bæredygtigheds- og klimatilpasningsdagsorden 

Susanne Vangsgård mener, at Indenrigs- og Boligministeriet, der har ansvaret for revisionen, med en fornuftig revision af planloven både kan spare penge for forbrugerne og samtidig give en hånd til bæredygtigheds- og klimatilpasningsdagsorden.  

“Der er behov for, at det bliver obligatorisk at reservere områder, der er nødvendige for klimatilpasning. Håndtering af spildevand og regnvand er pladskrævende”, siger Susanne Vangsgård og påpeger, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning kan det være hensigtsmæssigt at håndtere regnvand på terræn, måske i det åbne land, uden for det område der konkret oversvømmes. 

Sikring af drikkevandsproduktion gennem planlægning 

DANVA mener desuden, at der i planloven er manglende muligheder for at sikre areal til drikkevandsproduktionen (evt. en national vandressourceplan) og beklager, at det ikke længere er et planlovskrav at vurdere byudviklingens betydning for disse drikkevandsinteresser.  

Det er ligeledes uhensigtsmæssigt, at det ikke er muligt i en lokalplan at regulere den fremtidige anvendelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. 

Ingen nagelfast tidsplan 

Hvornår Folketingets partier bliver enige om hovedlinjerne i en ny planlov er usikkert, og DANVA er ikke bekendt med tidspunktet for, hvornår et udkast til ny planlov kommer i høring. I mellemtiden fastholder DANVA dialogen med minister- og embedsmandniveauet, ligesom der er drøftelser med andre forsyningsbrancheorganisationer og KL.