Brandslange PFAS

Der er behov for et stop for PFAS i vandmiljøet. Desuden skal forbrugere have bedre muligheder for at fravælge PFAS-holdige produkter. DANVAs langsigtede mål er et forbud mod de farlige stoffer.

DANVAs medlemmer, vandselskaberne, vil rigtig gerne være med til at skærme danskerne og miljøet mod miljøfarlige stoffer. Vandselskaberne har foretaget en lang række målinger af drikkevandet, som gør, at branchen har et godt overblik over omfanget af forurening af drikkevand med PFAS. Kun to selskaber har vandværker med koncentrationer over de nye grænseværdier, og begge steder er der nu fundet løsninger på problemet.

Vi ved, at der er sammenfald mellem høje koncentrationer af PFAS og fund af punktkilder. Det er trods alt glædeligt, for det betyder, at det, vi ser, ikke er atmosfærisk spredt forurening. Vi skal nu have skabt en national strategi, og det vil vandselskaberne gerne hjælpe med til. Bl.a. foreslår vi, at man kigger på punkt-kilder oplandsvis, da det ikke er tilstrækkeligt at fjerne én punktkilde, hvis der ligger en anden ved side af.

I forhold til spildevand går DANVA ind for et stop for udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord i områder med særlige drikkevandsinteresser. Derfor er DANVA også fortaler for etablering af grundvandsparker. Vi styrer efter forsigtighedsprincippet for at udelukke tvivl om påvirkning af miljøfarlige stoffer ad den vej.

DANVA støtter EU's byspildevandsdirektiv, der netop er offentliggjort, og som fokuserer på indførelse af et udvidet producentansvar og en aktivering af forurener betaler-princippet. Det virker uoverskueligt at skulle rense al spildevand for PFAS. Med et udvidet producentansvar skal forurener betale for oprensning, hvis virksomheder ikke har sikret sig mod, at man spreder stofferne til vandmiljøet.

Vi mener også, at produkter, der indeholder PFAS, skal erstattes med noget andet.
Vi sætter stor pris på miljøministerens udmelding om at ville arbejde for et fuldt forbud mod PFAS-stoffer på EU-niveau. Men det er den langsigtede løsning. På kort sigt bør man i Danmark stille øgede mærkningskrav til produkter, så forbrugerne har en mulighed for at vide, hvornår et produkt indeholder PFAS. Der skal også stilles krav om øget deklarationspligt hos producenten.

Desuden anbefaler vi en central finansiering, hvis løsninger til fjernelse af PFAS medfører store ekstraudgifter for vandsektoren. Den opgave kan vandselskaberne få svært ved at finansiere gennem større regninger til vandkunderne, og det heller ikke rimeligt.