Sylvie SYBT 2022
Sylvie Braekevelt, seniorkonsulent hos Rambøll, ser ikke, at vandressourcerne skulle kunne begrænse en stor dansk satsning på Power-to-X. Den store opgave er, at elektrolyseanlæggene ikke er klar endnu, så de skal bygges i stor stil. Foto: Rambøll

Hvis man sørger for at kigge bredt på forskellige vandtyper, er der vand nok til de danske produktionsmål for Power-to-X i 2030 – og mere til. Det bør imidlertid være den lokale kontekst, der afgør valget af vandtype.

Forurenet grundvand, renset spildevand, vand fra afværgeboringer, overfladevand, havvand. Tænker man alle muligheder ind, når man overvejer placering af sit elektrolyseanlæg, er der vand nok i Danmark. Men det skal vurderes lokalt, for der er forskellige typer vand til stede. Vigtigt er det, at teknologierne er til stede til at skabe den nødvendige høje kvalitet af ultrarent vand.

”Jeg ser ikke, at vandressourcerne skulle kunne begrænse en stor dansk satsning på Power-to-X. Den store opgave er, at elektrolyseanlæggene ikke er klar endnu, så de skal bygges i stor stil. Det bliver en udfordring for producenterne at følge med i den enorme efterspørgsel, der er i Europa,” siger Sylvie Braekevelt, der er senior konsulent hos Rambøll.

Valg af den rigtige vandtype til Power-to-X

Sylvie Braekevelt peger på følgende hovedfaktorer, der skal tænkes ind ved valg af vandressource:

  • Tilgængelighed af forurenet grundvand fra fx nedlagte boringer
  • Afværgeboringer, hvor man alligevel pumper vand op
  • Er der spildevand nok?
  • Ligger lokaliteten tæt på et stort renseanlæg?
  • Ligger lokaliteten tæt på havet?
  • Hvor stor er afstanden til de forskellige kilder?
  • Hvor store mængder er tilgængelige, og er der mængder til
    større udvidelser?

Hun understreger, at tilgængeligheden af vandressourcer er nødvendig for alle brintprojekter, og at der ikke kan ske en nul-dekarbonisering uden bæredygtige vandressourcer. Den valgte vandressource derfor også ligge tæt på det konkrete projekt, så vand ikke skal transporteres over større afstande.

Læs også "Ressourcer fra spildevand og godt naboskab skal drive grøn omstilling"

Grundvand og spildevand er bedst

”Vores analyser i Rambøll peger på, at forurenet grundvand kan være en miljømæssig og økonomisk fornuftig kilde at benytte, hvis det kan ske på en måde, så man ikke flytter mere af forureningen. Den største udgiftspost til driften er energiomkostningen til rensning. Den er lavere ved forurenet grundvand end de fleste andre vandressourcer. Men der er jo altid andre faktorer, der skal regnes ind, herunder at der skal være vand nok – også til fremtidige udvidelser af anlæg og andre industrier,” siger Sylvie Braekevelt.

Hun peger på renset spildevand som det formodentlig næstbedste. Hun forventer, at mange projekter vil vælge dette som vandressource i fremtiden. Her skal der dog også bruges energi og en del kemikalier på grund af det høje indhold af organisk materiale. Men det vurderes ikke til at blive de samme mængder energi til rensning som til havvand, der rummer flere salte og dermed er mere krævende. Kemikalieforbruget er et afgørende parameter i forhold til at skabe en bæredygtig vandressource.

Selv om hun overordnet set ikke ser de store vandudfordringer for Power-to-X i Danmark, kan der være lokale undtagelser. Det gælder bl.a. Bornholm, der kan få problemer med at finde de vandmængder, der skal bruges til Power-to-X , med mindre man vil bruge havvand.

Læs også "Vand til Power-to-X burde få større opmærksomhed"