Biologisk Rensning RA 9
BIOFOS kan også se, at det kan give god mening på den økonomiske bundlinje, når vi begynder at udveksle ressourcer på tværs af sektorer. Et cirkulært ressourceforbrug kan ligefrem skabe grobund for en ny industriel symbiose mellem BIOFOS og kommende Power-to-X (PtX) anlæg. Foto: BIOFOS

Det kan give god økonomisk og miljømæssig mening for BIOFOS at afsætte og modtage restprodukter fra store Power-to X-anlæg. Som et eksempel har BIOFOS og Ørsted startet en dialog om at udnytte ressourcerne fra spildevand på Ørsteds kommende PtX-anlæg på Avedøre Holme.

Forestil dig energi fra spildevand forvandlet til flybrændstof, som sender dig klimavenligt kloden rundt. Det er faktisk muligt. Genbrug af ressourcer er et af mange initiativer, der kan være med til at løse de alvorlige miljøudfordringer, vi som samfund står overfor. BIOFOS kan også se, at det kan give god mening på den økonomiske bundlinje, når vi begynder at udveksle ressourcer på tværs af sektorer. Et cirkulært ressourceforbrug kan ligefrem skabe grobund for en ny industriel symbiose mellem BIOFOS og kommende Power-to-X (PtX) anlæg.

”I BIOFOS vil vi gerne fremme den grønne omstilling og opbygge en cirkulær økonomi. Vi er en væsentlig del af et kredsløb, som skal sikre en bæredygtig udvikling i samfundet. Vi skal åbne samfundets øjne for, at renseanlæg kan mere end blot rense spildevand”, fortæller John Buur Christensen, direktør for BIOFOS. For BIOFOS betyder det, at selskabet meget aktivt søger at samarbejde med aktører på tværs af sektorer for at se, hvordan man sammen kan fremme den grønne omstilling.

Fra idé til samarbejde

En af de mulige aktører er energiselskabet Ørsted. Tilbage i 2020, var det for Dan Fredskov, Plan og Projektchef i BIOFOS, derfor helt indlysende at kontakte Ørsted om samarbejde i forbindelse med, at de skal opføre et 1,3 GW stort PtX-anlæg på Avedøre Holme.

”Min tanke var, at brintproduktion via elektrolyse kræver store mængder vand. Det har BIOFOS, en af deres nærmeste naboer, selv sagt masser af. Det må kunne bruges til noget. Derfor kontaktede jeg Ørsted om et samarbejde”, fortæller Dan Fredskov.

Vandsektorloven spænder ben for PTX eventyr

Trods krav i vandsektorlovens §1 om drift med hensyn til klima og natur, så støtter loven ikke op om den grønne omstilling. Loven foreskriver, at hvis BIOFOS investerer i et PtX-samarbejde, som ikke er en konsekvens af et myndighedspåbud, skal investeringen og den fremtidige drift findes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Derudover vil vi hvert år blive pålagt at effektivisere omkostningen til PtX-samarbejdet med 2% plus et individuelt effektiviseringskrav ofte på 2-3%. Med de økonomiske rammer vil det være nærmest umuligt for BIOFOS at bidrage til den grønne omstilling.

Ørsted var positive overfor idéen, og det har nu udviklet sig til en fælles arbejdsgruppe med teknikere og ledelsesrepræsentanter fra begge parter, der undersøger de mange muligheder for udveksling af ressourcer, hvor renset spildevand til produktionen af brint spiller hovedrollen.

Arbejdsgruppen har imidlertid identificeret flere energistrømme på tværs af anlæggene, som kan indgå i en cirkulær produktion af energi. Den udveksling kan give økonomisk og miljømæssig god mening og bidrage endnu mere til den grønne omstilling. Ja faktisk har det potentiale til at blive til en stærk industriel symbiose.

Læs også "Danmark kan indtage førerposition inden for grønne brændstoffer"

BIOFOS kan levere vand og CO2

Renset vand, til produktion af brint, er hovedressourcen, som BIOFOS kan levere til det kommende PtX-anlæg. Det skal renses noget mere, end det bliver i dag, da brintproduktionen stiller krav om højere rensekvalitet. Men at rense spildevandet lidt ekstra, mener vi i BIOFOS, vil stadig være mere attraktivt end at skulle opføre nye renseanlæg til rensning af havvand, som i dag er den mest udbredte vandkilde i forbindelse med et PtX-anlæg.

CO2 kan også komme til at spille en positiv rolle i den grønne omstilling. Her kan BIOFOS også blive en lille men stabil leverandør. Brint skal kobles med f.eks. CO2, for at opnå den høje energitæthed, som forbrændingsmotorer til f.eks. fly og skibe har brug for.

”BIOFOS kan levere en mindre men en stabil mængde CO2, fordi vi brænder slam året rundt og derved kontinuerligt udleder CO2 via forbrændingen. De centrale kraftværker er kun
i drift om vinteren, når der er brug for fjernvarme. Foruden den CO2 , der kommer fra forbrændingen, kan vi også se på, om det er realistisk at lave carbon capture på den bakterielle biologiske CO2-dannelse fra de biologiske rensetanke. Her dannes der lige så meget CO2, som der kommer ud gennem skorstenen ved slamforbrænding,” forklarer Dan Fredskov.

Carbon capture er BIOFOS i øvrigt allerede ved at arbejde med i et klyngesamarbejde kaldet for C4 - Carbon Capture Cluster Copenhagen. Her samarbejder ni virksomheder i hovedstadsområdet om at fange, lagre og anvende CO2 fra vores forskellige anlæg. Virksomhederne ligger tæt på hinanden og kan derfor samarbejde om at gøre CO2-fangst bedre og billigere ved at være fælles om transporten, lagringen og anvendelsen af CO2.

Ilten kan sendes tilbage

Brintproduktionens største restprodukt er Ilt, og det er for et spildevandsanlæg en vital del af den biologiske rensning. Det ønsker BIOFOS naturligvis at udnytte.

”Det er en af de spændende synergimuligheder, der ligger i samarbejdet mellem et PtX-anlæg og BIOFOS. Ved at bruge ren ilt, som bakterierne bedre kan leve af, kan vi i BIOFOS øge vores rensekapacitet,” fortæller Carsten Thirsing, som er procesingeniør i BIOFOS.

Med det anlæg BIOFOS har i dag, vil det med få tilpasninger være muligt at bruge ilten fra PtX-anlægget i renseprocessen.

Rådnetanke aftager varme og spildevand

Varme er en anden energistrøm, som BIOFOS skal kigge nærmere på at udnytte bedst muligt. Både i udvekslingen mellem BIOFOS og PtX-anlægget, men også et i forhold til at kunne sende mest mulig varme ud i fjernevarmesystemet.

Et PtX-anlæg producerer varme med forskellige temperaturer. Den varmeste skal selvfølgelig sendes ud som fjernvarme. Den køligere varme kan BIOFOS bruge til at varme rådnetankene op. I dag køler BIOFOS sin egenproducerede varme ned, før den kan bruges. Kunne BIOFOS modtage den køligere varme fra PtX-anlægget, kunne selskabet i stedet sende al den varme, som selskabet producerer, ud i fjernvarmenettet.

Hvis BIOFOS’ rådnetanke har kapaciteten, er der også en mulighed for at føre noget af spildevandet fra PtX-anlægget direkte ind i rådnetankene, da det har et højt indhold af kulstof. Det
vil medvirke til at øge biogasproduktionen. Der er så meget energi i det vand, at det selvfølgelig skal indgå som endnu en ressource til den grønne energiproduktion.

Læs også "Der er vand nok til et elektrolyse-eventyr i Danmark"

Det kræver samarbejde

BIOFOS ser store muligheder i et samarbejde med Ørsteds planlagte PtX-anlæg på Avedøre Holme. Det kræver ikke nogen teknik, som man ikke har til rådighed i dag. Men det kræver viljen til at samarbejde på tværs af sektorer, og at projektet bakkes op af lovgivningen - især på den økonomiske side.

”I BIOFOS tror vi på, at det kan og skal lykkes. Samfundets fælles miljøudfordringer kræver, at der kommer handling bag de mange ambitiøse målsætninger om CO2-reduktion. At indgå i et samarbejde med et PtX-anlæg vil være et projekt, som virkelig kan sætte skub i en positiv grøn udvikling for flere sektorer gennem et meningsfuldt samarbejde. Frem for alt vil det også give god økonomisk mening i tid med høje energipriser, og med det øgede behov for at flere kobles på fjernvarmenettet, vil projektet også her kunne levere højt efterspurgte grønne energiressourcer,” siger John Buur Christiansen.

BIOFOS vil gerne i 2030 kunne fejre flotte resultater af PtX-initiativer og et forbilledligt samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser, som har sat et stort aftryk på den grønne omstilling.