Regnvandsledning Rådhusparken.jpg
DANVA sender brev til transportminister Thomas Danielsen vedr. ekspropriationsproceslov.

DANVA ønsker, at transportministeren inddrager ledningsejernes interesser i fremtidigt arbejde med en ny ekspropriationsproceslov.

I et brev til transportminister Thomas Danielsen peger DANVA på, at ledningsejerne i en række tilfælde bør have mulighed for få overført ekspropriationskompetencen fra kommunen til ekspropriationskommissionerne (efter anmodning, med inspiration fra vejlovens § 94). Det skal ifølge DANVA ske i tilfælde af:  

  1. Når der er tale om kommunalt ejet jord. 
  2. Ved flytning og genetablering af forsyningsledninger. 
  3. Ved aktivitet på tværs af kommunegrænser.

Derudover ønsker DANVA, at vandselskabernes får bedre mulighed for at varetage deres interesser f.eks. ved sager efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a (pålæg ift. pesticider og nitrat) og § 24 (påbud ift. beskyttelse af vandindvinding). 

Endelig har vi bedt om omformulering/justering i vejlovens § 77, det såkaldte gæsteprincip, samt vejlovens § 98 og ekspropriationsproceslovens § 25 (betydningen af ekspropriation). 

 

Ekspropriation til fordel for almene vandforsyningsanlæg og spildevandsanlæg

Ekspropriation til fordel for almene vandforsyningsanlæg og spildevandsanlæg sker med hjemmel i henholdsvis vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. I begge tilfælde er der i forhold til ekspropriationens gennemførelse henvist til vejlovens bestemmelser. 

Hvornår kommer ekspropriationsprocesloven? 

Det er uvist om, og i givet fald, hvornår der kommer ændringer ift. ekspropriationer. En ny Ekspropriationsproceslov var på den tidligere regerings lovprogram men har endnu ikke været del af den nuværende regerings lovprogram.  

Men et stort lovforberedende arbejde til en ny ekspropriationsproceslov er allerede gjort, hvorfor et forslag hurtigt kan komme på agendaen igen.

Desværre har myndighederne i det arbejde indtil videre overset ledningsejernes interesser, og derfor har DANVA nu kontaktet transportministeren.