El Pris 928
Efter en afgørelse i Konkurrenceankenævnet bør DANVAs medlemmer nu sikre, at deres afgørelser for 2021 følger de nye regler.

Efter en kendelse i Konkurrenceankenævnet bør DANVAs medlemmer nu sikre, at deres afgørelser fra sidste år og i år følger den nye afgørelse.

Indtægtsrammerne kan justeres med øgede el-omkostninger. Det afgør Konkurrenceankenævnet i en kendelse af 19. september 2023.

Konkurrenceankenævnet giver DANVA ret

Dermed giver Konkurrenceankenævnet DANVA ret i det helt principielle spørgsmål om forståelsen af § 15 i ØR-bekendtgørelsen og justeringsmuligheden.

DANVA indbragte afgørelsen fra Forsyningssekretariatet for Konkurrenceankenævnet, da sagen har principiel betydning for branchen. 

I afgørelsen slår nævnet fast, ”at der ikke kan indlægges en begrænsning i § 15 som anført af Forsyningssekretariatet, herunder med hensyn til omkostninger som (også) er omfattet af pristalsreguleringen efter bekendtgørelsens § 15.”

Som konsekvens af kendelsen skal Forsyningssekretariatet nu komme med en ny afgørelse, hvor BIOFOS’ indtægtsramme 2023 er justeret.

Konkurrenceankenævnet har ikke taget stilling til ekstraomkostningernes størrelse eller med hvilket beløb, den økonomiske ramme skal justeres som følge heraf.

Forsyningssekretariatet skal ændre praksis

Med kendelsen mener DANVA, at Forsyningssekretariatet ikke længere kan udsende afgørelser med den nu underkendte fortolkning og praksis.

Sagen før kendelsen

I vores tidligere orienteringer om sagen har vi opfordret til, at I ved årets indberetning (2023) ansøgte om en justering efter ØR-bekendtgørelsens § 15, hvis jeres selskab havde haft el-omkostninger i 2022 af en sådan størrelse, at I mente en justering af jeres økonomiske ramme var aktuel.

Forsyningssekretariatet har i forhold til statusmeddelelser om økonomiske rammer for 2024 og økonomiske rammer for 2024-2025 fastholdt sin afvisning af at anvende § 15 på de stigende el-omkostninger med henvisning til ØR-bekendtgørelsens § 10.

En myndighed har nemlig pligt til at ændre sin fremadrettede praksis, når dens hidtidige retsopfattelse bliver underkendt af en klagemyndighed.

En myndighed er også forpligtet til at genoptage en tidligere afgørelse, der er afgjort efter en nu underkendt praksis, hvis de modtager en henvendelse herom fra de berørte adressater.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at DANVA ikke ved, hvorledes Forsyningssekretariatet vil agere ift. kendelsen, herunder hvilken justering det vil foretage og om det traditionen tro af egen drift vil genoptage afgørelser.

Få genoptaget jeres afgørelse

Men hvis jeres selskab har en afgørelse, hvor justering er afvist med en lignende begrundelse, som den BIOFOS blev mødt med (se baggrundsboksen i højre side), kan I efter DANVAs opfattelse forpligte Forsyningssekretariatet til at genoptage jeres afgørelse.

Det gør I ved at sende en anmodning til Forsyningssekretariatet om, at det genoptager sin afgørelse, idet Konkurrenceankenævnet med sin kendelse af 19. september 2023 i VFL-1-2023 har underkendt Forsyningssekretariatets retsopfattelse.

Har I udkast til afgørelser i høring?

Selskaber, der aktuelt har udkast til afgørelser i høring, kan i deres høringssvar overveje at gøre opmærksom på, at Forsyningssekretariatets vurdering af § 15 er nu underkendt af Konkurrenceankenævnet og at I forventer, at jeres afgørelse vil afspejle det.

Dette kan f.eks. gøres med nedenstående tilpassede udgave af tidligere udsendt forslag til formulering fra 31. august.:

”Justering af den økonomiske ramme efter ØR-bekendtgørelsens § 15.”

Vi har søgt om at få øget den økonomiske ramme på grund af den markante stigning i elprisen i 2022. Det i afvisningen anførte forstås således, at Forsyningssekretariatet ikke mener at have hjemmel til at foretage en sådan justering efter § 15, fordi indtægtsrammerne pristalsreguleres efter ØR-bekendtgørelsens § 10. Forsyningssekretariatets opsamlede konklusionen er ” Der er vores vurdering, at der ikke er tale om et forhold omfattet af § 15”

Da Forsyningssekretariatets vurdering af § 15 er underkendt af Konkurrenceankenævnet i sag nr. VFL-1-2023, forventer vi, at vores afgørelse indeholder de ændringer som kendelsen afstedkommer.”